Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015

Με κατεπείγουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Κ.) για την έναρξη του σχολικού έτους 2015-209016 εξασφαλίζονται πιστώσεις για μεταφορά μαθητών, καθαριότητα σχολείων.

Με κατεπείγουσα  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  [Π.Ν.Κ.] για την έναρξη του σχολικού έτους 2015-209016  εξασφαλίζονται πιστώσεις για  μεταφορά  μαθητών , καθαριότητα  σχολείων.
Με Πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108/Α/10-9-2015)
Ρυθμίζονται επείγοντα θέματα σχετικά με:
α) την μεταφορά των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους,
β) την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτουμένου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, και
γ) τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με σχολικές καθαρίστριες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα, η υγιεινή και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Α) ... η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς  μειοδότες  μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων

Β) ...Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού .. πενήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€ 54.000.000,00) το έτος 2015 και τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (€ 43.000.000,00) το έτος 2016. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014

Γ) Κατ΄ εξαίρεση, ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτονται με τις σχολικές καθαρίστριες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και  Θρησκευμάτων και ... Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για το σχολικό έτος 2015−2016.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube