Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Μέτρα για ευάλωτες ομάδες

Μέτρα για ευάλωτες ομάδες
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη παραμονή Χριστουγέννων η κυβέρνηση πέρασε πλήθος διατάξεων που περιλαμβάνονταν στο αποσυρθέν νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα.

Αν και από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έχουν παραλειφθεί οι εξόφθαλμα χαριστικές διατάξεις του παράλληλου προγράμματος, ωστόσο παραμένει άγνωστο εάν οι θεσμοί είχαν ενημερωθεί για τη νομοθέτηση των εν λόγω ρυθμίσεων και μάλιστα με ΠΝΠ.
Η ΠΝΠ εμπεριέχει ρυθμίσεις σχετικά με τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, διατάξεις για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, διατάξεις που σχετίζονται με μείωση φορολογικών προστίμων, αλλά και μικρά ρουσφέτια σε Αρχές και φορείς του Δημοσίου.

Μέτρα για ευάλωτες ομάδες
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει πως σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 1200 kwh ανά τετραμηνία και για περίοδο δύο τετραμηνιών, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραμηνιαίους λογαριασμούς.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύματος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόμενου έτους, προκειμένου να συμπληρωθεί η περίοδος χορήγησης δύο τετραμηνιών.
Με τις ίδια διατάξεις προβλέπεται πως το επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης αφορά σε νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με νέους όρους, που συνάπτονται μετά την έγκριση χορήγησης της παροχής, και θα δίδεται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου. Η παροχή χορηγείται για εννέα μήνες εντός του έτους 2015 και δύναται να επεκτείνεται εντός του επόμενου έτους (2016), προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης εννέα μηνών.
Προβλέπεται ακόμη πως η επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας δύναται να επεκτείνεται και εντός του 2016, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των εννέα μηνών.
Στο ίδιο πλαισιο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 η θητεία του επικουρικού προσωπικού, που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ ξεκαθαρίζεται πως η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Διατάξεις για πρόσφυγες
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ενισχύεται η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπεται πως με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται οι διαδικασίεςυποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος και το περιεχόμενο των καθεστώτων αυτών.

Προβλέπεται ακόμη ότι με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης – ναύλωσης πλωτών μέσων ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καιμεταφοράς μεταναστών, με ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην ίδια βάση προβλέπεται η ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης-ναύλωσης πλωτών μέσων, ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η ΠΝΠ ξεκαθαρίζει πως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι τοανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ενώ προβλέπεται πως με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, και Υγείας εντός προθεσμίας ενός έτους, καθορίζονται η ίδρυση, η διοικητική υπαγωγή, η στελέχωση και η λειτουργία Κέντρων Προσωρινής Διαμονής των αιτούντων να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες αλλοδαπών.

Φορολογικές διατάξεις
Η ΠΝΠ προβλέπει ευνοϊκότερα πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα για μη έκδοση απόδειξης ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς απόδειξης, πρόστιμα για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, αλλά και πρόστιμα για περίπτωση προσώπου μη υπόχρεου σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, για τις οποίες ταυτόχρονα συντρέχει και περίπτωση παράβασης για μη υποβολή ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιμα για τις πρώτες παραβάσεις αφαιρούνταιαπό το πρόστιμο που σχετίζεται με την υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Προβλέπεται ακόμη πως εφόσον η φορολογική διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση ΦΠΑ, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της φορολογικής διοίκησης, μπορεί βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις και έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2016.

Χαριστικές ρυθμίσεις
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εμπεριέχει πλήθος άλλων ρυθμίσεων με χαριστικό ή λιγότερο χαριστικό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα προβλέπεται πως δαπάνες μετακινήσεων υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το έτος 2015 και αφορούν υπαλλήλους οι οποίοι κατ’ εντολή της υπηρεσίας μετακινήθηκαν έκτακτα στο εξωτερικό ή παρατάθηκε η παραμονή τους στο εξωτερικό εντός του έτους 2015, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους (2016) κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων.

Ακόμη, αναφέρεται πως στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων των υπουργείων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αν και απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, δύνανται μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους προστίθενται και οι προϊστάμενοι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Στην ίδια βάση παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 η ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/ 15.5.2013 απόφαση του υπουργού Οικονομικών.
Μεταξύ άλλων με την ΠΝΟΠ προβλέπεται ότι:

  • Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Το καθεστώς εγγυήσεων που παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη πιστώσεων προς τις τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα θα διατηρηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017.
  • Αλλαγές στον τρόπο πραγματοποίησης των διαχειριστικών ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.
  • Η εφαρμογή του ειδικού τέλους ταφής αναστέλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
  • Παρατείνεται η προσωρινή άδεια λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017.
  • Προβλέπεται πως στις περιπτώσεις συστέγασης οινοποιείων με εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, ή με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Προβλέπεται πως με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγούνται ατομικές ή συλλογικές παρατάσεις προθεσμιών υποβολής αιτημάτων πρώτης πληρωμής ή και ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στη σχετική νομοθεσία. Οι ήδη χορηγηθείσες παρατάσεις με όμοιες αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν.
δείτε το ΦΕΚ.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube