Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Παρατηρήσεις-επισημάνσεις και απαραίτητες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας για τη συνταξιοδότηση γονέων που έχουν παιδί με αναπηρία

Παρατηρήσεις-επισημάνσεις και απαραίτητες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας για τη συνταξιοδότηση γονέων που έχουν παιδί με αναπηρία
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), που αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των γονέων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες
(Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες), το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει αποδέκτης της αγωνίας και της ανησυχίας πολλών γονέων που είναι ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το εάν τελικά εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας, βάσει όσων αναφέρονται στις τελευταίες συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Πιο αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι ο Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/14-8-2015, τεύχος Α΄) και συγκεκριμένα στο σημείο 4 των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε3 (Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης), της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 αναφέρει ρητά ότι « Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα………, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων».

Επίσης, με το ΦΕΚ 2311/26-10-2015 (Αρ. Πρ. Υπουργικής Απόφασης Φ11321/οικ.47523/1570) αναφέρεται πιο αναλυτικά η εξαίρεση των γονέων ΑμεΑ και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, στην παρ. Β και Γ ορίζονται τα εξής: «Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται : Β. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του Ν.612/1977 …………, άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 3996/2011). Γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων».  

Στην πορεία όμως προς μεγάλη μας έκπληξη, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις υπ’αρ. Φ. 80000/54411/1797/30-11-2015 (η οποία έχει ανακληθεί ως πράξη) και Φ. 10035/οικ. 54871/1270, οι οποίες παρέχουν οδηγίες προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄) θέτει  προϋποθέσεις για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται ως σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία, με 7.500 ημέρες ασφάλισης (άρθρο 37 του Ν. 3996/2011) και συγκεκριμένα τις ακόλουθες δυο κατηγορίες : 1) Οι ασφαλισμένοι/-ες της πρώτης κατηγορίας έως 18-8-2015, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών πραγματικής ασφάλισης Χωρίς Όριο Ηλικίας, εφόσον είναι σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου. 2) Για τους ασφαλισμένους/-ες της δεύτερης κατηγορίας από 19-8-2015 και μετά, θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ο έτος, υπάγονται στον Πίνακα 1 και ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Πίνακα αυτού, με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης, δηλαδή οι 7.500 ημέρες ασφάλισης (με την προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου του Ν. 3996/2011).  
 
Τέλος, σας επισημαίνουνε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρείχε σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν και συγκεκριμένα στην υποπαρ. στ της παραγράφου που αφορά στις εξαιρέσεις από την αύξηση των ορίων ηλικίας αναφέρει ότι: « Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015………. δεν έχουν εφαρμογή για τις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου:….. στ) για τους γονείς πού έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η συμπλήρωση της 25ετίας…………που έχει την επιμέλεια του παιδιού».    

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, η ανωτέρω ερμηνεία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν αντιστοιχεί με όσα ορίζονται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο [Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄), ΦΕΚ 2311/26-10-2015 ] και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για λάθος διατύπωση ή για παράφραση των ερμηνευτικών εγκυκλίων. Επιπλέον, υπογραμμίζουμε ότι το σύνολο των παραπάνω νομοθετημάτων που αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία και είναι ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (από 14-8-2015 έως σήμερα) έχουν δημιουργήσει πλήθος αποριών, ερωτημάτων και μεγάλη σύγχυση ως προς την ερμηνεία τους.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε άμεσα με την αποστολή της αναλυτικής ερμηνείας και απόδοσης του νοήματος των τελευταίων συνταξιοδοτικών διατάξεων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία γονέων που έχουν παιδί με αναπηρία, προκειμένου αφενός να ενημερώσουμε έγκυρα τα μέλη μας -αλλά και κάθε γονέα παιδιού με αναπηρία που θα απευθυνθεί στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ- και αφετέρου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αδικία, ανομία ή κοινωνική ανισότητα σε βάρος της συγκεκριμένης κατηγορίας γονέων που έχουν παιδί με αναπηρία.    

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube