Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια

Ενημέρωση για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του Νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκε η υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που έχετε λάβει από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, είστε υποχρεωμένοι να αναρτήσετε στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014.

Σας επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών του έτους 2016 στην ειδική εφαρμογή -η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr - είναι στις 28/2/2017, ημέρα Τρίτη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου.

https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=199


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube