Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Με εγκύκλιό του το ΙΚΑ απαλλάσσει τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) από το φόρο εισοδήματος, τελών αυτοκινήτου και ταξινόμησης

Α.με.Α. τέλη κυκλοφορίας
ΘΕΜΑ: « Α. ∆ιαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το
φόρο των εισοδηµάτων που αποκτώνται από τα άτοµα µε αναπηρία, από 1/1/2014 και µετά
Β. Συµπληρωµατικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά µε τη διαχείριση των αιτηµάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόµων µε αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου ∆.2. της παραγράφου ∆του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014)»

Το ΙΚΑ με την υπ’ αριθμ. 50 /11 Ιουλίου 2014 εγκύκλιό του απαλλάσσει τα ΑμεΑ από το φόρο εισοδήματος, τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης . 
Σχετικά με την ορθή διαχείριση των αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες και αφορούν στις αναφερόμενες στο θέμα απαλλαγές, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για χρήση και εφαρμογή  :
Α. Με το ανωτέρω σχετικό (α΄) Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κοινοποιήθηκε η (β΄) σχετική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στις απαλλαγές από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων, που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει του ν.4172/2013.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube