Κυριακή 10 Αυγούστου 2014

Αργία Δεκαπενταύγουστου τι ισχύει

Τι ισχύει για την αργία του Δεκαπενταύστου
Την Παρασκευή είναι η υποχρεωτική αργία του Δεκαπενταύγουστου , παρ’ όλα ταύτα χιλιάδες  εργαζόμενοι εργάζονται ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού .


Πως αμείβονται οι εν λόγω εργαζόμενοι αλλά και πως αυτοί που δεν θα εργαστούν :

  1. Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημε­ρο­μί­σθιο, που δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέ­ρα του Δεκαπενταύγουστου θα καταβληθεί το καταβαλλόμενο ημερο­μίσθιό τους.
  2. Σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με μηνιαίο μι­σθό, δεν οφείλεται επιπλέον ημερο­μίσθιο αλλά θα κατα­βληθεί πλήρης ο μισθός του μηνός Αυγούστου παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή.
Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παρά­νομα, θα κα­ταβληθεί:
  1. σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημε­ρο­μίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%
  2. σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα κα­τα­βληθεί μόνο η προσαύξηση του 75% επί του νο­μίμου 1/25ου του μηνιαίου μισθού τους.
Όσοι εργαζόμενοι στην περίοδο αυτή βρίσκο­νται σε κα­νονική άδεια η ημέρα αυτή δεν θα   υ­πολογισθεί ως άδεια και θα πάρουν μια μέρα επι­πλέον ημέρα άδειας στο τέλος της αδείας τους. Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερο­μί­σθιο και βρίσκονται σε άδεια,    οφείλε­ται το ημερο­μί­σθιο της ημέρας αυτής παρότι βρίσκονται σε άδεια.

Στους εργαζόμενους που εργάζονται νόμιμα την πε­ρίο­δο αυτή και απουσιάζουν αυθαίρετα προ και με­τά το Δεκαπενταύγουστο δεν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυ­τής. Αν απουσιάσουν προ μόνο ή μετά μόνο οφείλεται το ημερομίσθιο.Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube