Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει για φοιτητές Α.με.Α έξι(6) προπτυχιακά προγράμματα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009, της αριθ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β' 4/10/2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και της υπ' αριθ. Φ.253.1/147955/Β6 (ΦΕΚ 2569 Β'/26-9-2014) Υπουργικής Απόφασης, προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009.

Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά πρόγραμμα έχουν αναλυτικά ως εξής:


  • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό:  55
  • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό: 50
  • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός: 5
  • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες: 10
  • Πληροφορική: 45
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 75

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2015. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση). Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Καλούνται, επίσης, προτού υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο www.eap.gr.
Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την  1η Νοεμβρίου 2014 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2014.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τοποθετήσουν σε ένα φάκελο

(α) Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου, στο οποίο φαίνεται το πρόγραμμα σπουδών που επιλέχθηκε. Πάνω στο ίδιο αποδεικτικό πρέπει να σημειωθεί ιδιοχείρως, αν ο υποψήφιος έχει κινητικό πρόβλημα των κάτω άκρων και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για τη μετακίνησή του.
(β) Ευκρινή φωτοτυπία του τίτλου απόλυσης Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
(γ) Ευκρινή φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
(δ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των έγγραφων που ενδεχομένως απαιτούνται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών.
(ε) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού της επταμελούς επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 1 της αριθ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β' 4/10/2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ στο οποίο θα ορίζεται επακριβώς η πάθηση ολογράφως με τον αντίστοιχο κωδικό του Παραρτήματος της παραπάνω απόφασης.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών τους (31/12/2014) δεν έχουν στην κατοχή τους το προβλεπόμενο πιστοποιητικό, καλούνται να υποβάλουν στο φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι: «θα προσκομίσω σε ευκρινές φωτοαντίγραφο το απαιτούμενο πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής μόλις οι επιτροπές αρχίσουν να λειτουργούν για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016». Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική ΚΥΑ οι υποψήφιοι για να λάβουν το πιστοποιητικό από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές θα πρέπει να καταθέσουν σε μία μόνο από τις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της ΚΥΑ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1.  αίτηση
  2. ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού τμήματος αντίστοιχα και γ) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.
Για την περίοδο λειτουργίας των Επιτροπών θα μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr και του ΕΑΠ www.eap.gr.
(στ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν είμαι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτηθεί μετά από εισαγωγή μου σε αυτό με την κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις».
(ζ)   τέσσερις φωτογραφίες μικρού μεγέθους (μεγέθους ταυτότητας). και να τον στείλουν με συστημένη επιστολή στο Ε.Α.Π. από 1/11/2014 έως και 31/12/2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 δε θα γίνουν δεκτές από το ΕΑΠ. Στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη 2511 καθώς και το πρόγραμμα σπουδών. 

Η επιστολή πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τμήμα Μητρώου - Πρωτόκολλο Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα (Κωδικός 2511 - Πρόγραμμα σπουδών:)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν συνολικά μία και μόνο αίτηση.                                                  Εάν υποβληθεί αίτηση στην κατηγορία Α.με.Α δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στη γενική κατηγορία και αντίστροφα. 
Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια κατηγορία είτε σε διαφορετική, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων.
Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών καθώς και για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορούν να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367¬317, 367-327, 367-336, 367-355 και 367-600 και να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. - 19.00μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 10η Δεκεμβρίου 2014, προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας, την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών σας καθώς και οποιουδήποτε άλλου τίτλου απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των προγραμμάτων σπουδών.

Στην περίπτωση που σε ένα Πρόγραμμα Σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 5% των καθορισμένων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια και ανοικτή στο κοινό ηλεκτρονική κατάταξη των υποψηφίων (κλήρωση), στις 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ στο κτίριο του Ε.Α.Π. στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών - κτίριο Διοίκησης). Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Οι υποψήφιοι, μετά την 1/3/2015 και αφού προηγηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από το Ε.Α.Π., θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της επιλογής τηλεφωνικά στα τηλέφωνα (2610) 367366 και 367320.
Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube