Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Καταβολή του διατροφικού επιδόματος για τον μήνα Φεβρουάριο

Καταβολή του διατροφικού επιδόματος για τον μήνα Φεβρουάριο
Κατανομή ποσού ύψους 5.759.169,26€, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόµο δικαιούχους, για τον µήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.


Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περίπτωση 17 και του άρθρου 260 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄).
Το Π.∆. 24/27.01.2015 ( ΦΕΚ 20 Α’) σχετικά µε την «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µμεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»
Την µε Α.Π. Α2γ/5014/1982 (ΦΕΚ 591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση εφαρμογής προγράµµατος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας».
Την µε Α.Π. Υ3β/οικ.5220/2000 (ΦΕΚ 1353 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών», µε την οποία το διατροφικό επίδομα χορηγήθηκε και στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς.
Την µε Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.84391/2007 (ΦΕΚ 1165 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και µμυελού των οστών».
Την µε Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.101270/2009 (ΦΕΚ 1591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί χορηγήσεως του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών σε αλλοδαπούς και ομογενείς».
Την µε Α.Π. ∆Ι∆ΙΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 ( ΦΕΚ 2023 Β’) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί µμεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊστάμενους των οργανικών Μονάδων του Υπουργείου.
Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2015 και αφορούν στα έσοδα των Περιφερειών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Την υπ’ αριθµ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιό µας, περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους ∆ήµους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του “Προγράµµατος Καλλικράτης”.
Την ανάγκη επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόµο δικαιούχους λήψης αυτού, για το µήνα Φεβρουάριο τρέχοντος έτους.
Τα σχετικά στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο µας, από τις Περιφέρειες της χώρας.
Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρουμένου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων λογαριασμού του Υπουργείου µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».
Κατανέµουµε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικης Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 5.759.169,26€, στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόµο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και µμυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα Φεβρουάριο έτους 2015,:

Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να µας γνωρίσουν έως τις 27/03/2015, τον αριθμό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόματος µηνός Μαρτίου έτους 2015, για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρµοδιότητάς τους, προκειμένου να επιχορηγηθούν αναλόγως.

δείτε την απόφαση εδώ.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube