Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Πρακτική Άσκηση για φοιτητές ΤΕΙ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρακτική Άσκηση για φοιτητές ΤΕΙ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Πρόσκληση για πρακτική άσκηση 2015 σε φοιτητές Τ.Ε.Ι. απηύθυνε το Ταµείο Παρακαταθηκών  και Δανείων.
Οι θέσεις πρακτικής άσκησης έχουν καθοριστεί σε είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο, μεταξύ των οποίων:  1. 14 σπουδαστές στην Κεντρική Υπηρεσία, µε δυνατότητα συµµετοχής ειδικοτήτων συναφών µε το αντικείμενο των υπηρεσιών του Ταμείου και ειδικότερα οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προέρχονται από:

    • 10 σπουδαστές/ριες από το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων) ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
    • 3 σπουδαστές/ριες από το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής (2 µε κατεύθυνση «Μηχανικοί Λογισµικού» και 1 µε κατεύθυνση «Μηχανικοί Δικτύων») 
    • 1 σπουδαστής/ρια από το Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Τοµέα Ενεργειακής Μηχανολογίας ή Τοµέα Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας)

  2. 2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Πειραιά, για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.

  3. 2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Θεσσαλονίκης, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.

  4. 2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Πάτρας, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.Μετά την πάροδο της προθεσμίας και εφόσον υποβληθεί στο Ταµείο αριθμός αιτήσεων σπουδαστών στις εν λόγω ειδικότητες µμικρότερος εκείνου των θέσεων που έχουν καθορισθεί, το Τ.Π. και Δανείων δύναται, κατά την ελευθέρα κρίση του, σε συνεννόηση µε το σχετικό Τ.Ε.Ι, να αποδέχεται, αιτήσεις σπουδαστών και ετέρων ειδικοτήτων, που κρίνονται συναφείς µε τα ευρύτερα αντικείμενα του Οργανισμού.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube