Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Έκδοση της ΠΟΛ 1132/29-6-2015 που τροποποιεί την ΠΟΛ.1088/17.4.2015

Έκδοση της ΠΟΛ 1132/29-6-2015 που τροποποιεί την ΠΟΛ.1088/17.4.2015
Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με την υπ΄αρ. 663/12-6-2015 εξαιρετικά επείγουσα επιστολή της προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, ζήτησε την κατ΄ εξαίρεση αποδοχή γνωματεύσεων ασφαλιστικών φορέων που υποβάλλονται από γονείς ΑμεΑ για δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, διότι ενημερώθηκε από γονείς της Περιφέρειας που έχουν παιδιά με αναπηρία, ότι κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων και συγκεκριμένα του πεδίου του αντίστοιχου πίνακα στο Ε1, που δηλώνεται εάν η φορολογική δήλωση αφορά ΑμεΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67%, δεν γινόταν αποδεκτή η συμπλήρωσή του, προφανώς λόγω μη επιβεβαιωμένης  ύπαρξης πιστοποιητικού αναπηρίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3863/2010 (βλ. ΠΟΛ 1088/2015, ΦΕΚ Β’ 763/30.04.2015).


Ζητήσαμε λοιπόν, να γίνει αποδεκτό το αίτημά μας ώστε να γίνεται δεκτή από το σύστημα και στις ανωτέρω περιπτώσεις η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου της ηλεκτρονικής δήλωσης Ε1 και με την ολοκλήρωση της υποβολής του να στέλνεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο φορολογούμενο ότι άμεσα θα πρέπει να προσκομισθεί στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων πιστοποίηση-γνωμάτευση αναπηρίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 6 του Ν. 3863/2010.

Στις 29/6/2015, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΠΟΛ 1132, που αποτελεί τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β΄ 763) και αφορά στην απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, όπου ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και γνωματεύσεις εκδοθείσες πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ) από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση και μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’αόριστον, αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αμεσότητα και μεθοδικότητα συνεχίζει και θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει για τα σοβαρά και δίκαια αιτήματα των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους που εκπροσωπεί και πάντα θα αναζητά λύσεις για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, ακόμη και σε περιόδους βαθιάς κρίσης, όπως είναι η σημερινή.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube