Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία για το σχολικό έτος 2015-2016

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία για το σχολικό έτος 2015-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας

Για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης

 • Πηλοπλαστική – Τουριστικά Κεραμικά
 • Ξυλουργική – Έπιπλα Κουζίνας
 • δερμάτινων Τσαντών και Μικρά Αξεσουάρ
 • Εικόνων Αγιογραφίας
Για αποφοίτους λυκείου
 • διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
 • Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδων
Για τον Φάρο Τυφλών

Για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης:
 • Κεραμικής
Για αποφοίτους λυκείου
 • διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συµµετάσχουν στα ανωτέρω προγράµµατα κατάρτισης, θα πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 55 ετών.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο (2) εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόµενους παρέχεται   επιδότηση και υγειονομική κάλυψη στο ΙΚΑ.

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο συνολικός αριθμός των πρωτοετών µμαθητών για όλα τα τµήµατα θα είναι µμέχρι 116 άτομα.
Οι υποψήφιοι καταρτιζόµενοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή προκειμένου να συμπληρώσουν τη  σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
 • Κάρτα ανεργίας AµεA (Νέου Τύπου Ν. 2643/98 από υπηρεσία ειδικών κοινωνικών ομάδων ΕΚΟ/ΟΑΕ∆) και φωτοαντίγραφο της κάρτας.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (ίσο ή ανώτερο από το απαιτούμενο). Οι αλλοδαποί χρειάζεται να προσκοµίσουν τουλάχιστον ως τίτλο σπουδών απολυτήριο ∆ηµοτικού από την Ελλάδα ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
 • Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια, ήτοι :                                Ιατρική γνωμάτευση µε απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονοµικής επιτροπής του Ν.2643 της Πρωτοβάθμιας Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.
 • Αντίτυπο ατομικής φορολογικής δήλωσης ή ατοµικό εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου οικονοµικού έτους, µε φορολογητέο εισόδηµα κάτω των 20.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω µη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης».
 • Αντίτυπο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης, ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου έτους, µε φορολογητέο εισόδηµα κάτω των 30.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω µη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης».
Σημείωση: Ως ατοµικό εισόδηµα νοείται το εισόδηµα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλει µόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαµος, µονογονέας, διαζευγμένος) ως οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου της συζύγου του και των εξαρτωµένων µελών του. Ως εξαρτώµενα µέλη θεωρούνται τα άτοµα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Το εισόδηµα ως µοριοδοτούµενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδηµα του τελευταίου οικονοµικού έτους.
 • Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, και αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου.
 • Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα.
 • Αριθμός µμητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) αν υπάρχει.
 • Αριθμός ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ)
 • ΑΦΜ από εφορία
 • Ειδικά οι ομογενείς θα πρέπει να προσκοµίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόµου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας µε την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. (Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια µου)».

Στα προγράµµατα δεν δύνανται να συµµετέχουν όσοι κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια έχουν
συµµετάσχει σε κατάρτιση της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
Αθήνας του Οργανισμού. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σπουδαστών µε αναπηρία οφειλόµενη σε ψυχική ασθένεια, η τελική συµµετοχή τους στα προγράµµατα κατάρτισης της Σχολής θα γίνει µετά την αξιολόγηση και παραπομπή τους από ειδική διεπιστημονική ομάδα.

Ο αριθμός των εισαγομένων ανά τµήµα και ειδικότητα καθορίζεται από την Διεύθυνση της Σχολής, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες θέσεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των καταρτιζοµένων, τις δυνατότητες κατάρτισης και γενικά των παραγόντων που επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία της σχολής. Οι λεπτομέρειες φοίτησης καθορίζονται από τον κανονισµό λειτουργίας της σχολής.

Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις προβλεπόµενες θέσεις θα πραγµατοποιηθεί
επιλογή λαµβάνοντας υπόψη το ατοµικό ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα του υποψήφιου (σε
περίπτωση οικογενειακού εισοδήµατος τότε το ατοµικό εισόδηµα προκύπτει από τη διαίρεση του
οικογενειακού µε τον αριθμό των µελών της οικογένειας).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία Αθήνας, (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι),
 τηλ. 210-2023687-2110878, από τη ∆ευτέρα 20-07-2015 έως την ∆ευτέρα 27-07-2015 και ώρες 9.00 π.µ. -13.30 µ.µ. σύµφωνα µε την  µε αριθµ. 1709/39/14-07-2015 Απόφαση ∆ιοικήτριας ΟΑΕ∆.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία Αθήνας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube