Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού: Άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2015-2016/Ειδικότητες

ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού: Άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2015-2016/Ειδικότητες
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού προκήρυξε την εισαγωγή εννιακοσίων (900) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού για τις παρακάτω ειδικότητες ανά Μονάδα Κατάρτισης, όπως αυτές καθορίστηκαν στην υπ’ αρ.16994/11.8.2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016» ως εξής:
Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσία): Άτομα 400 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Αττικής (75 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Περαίας Θεσσαλονίκης (75 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Ρόδου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα/1 Απογευματινό τμήμα
 • Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα
 • Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας (25 άτομα) Πρωινό τμήμα
Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) : Άτομα 400 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Αττικής (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Περαίας Θεσσαλονίκης (75 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Ρόδου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα
 • Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα/1 Απογευματινό τμήμα
 • Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
 • Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
Γ. Ειδικότητα Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής: Άτομα 100 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα
 • Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
 1. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
 2. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
 3. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου Σχολείου.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.
Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 1. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τις Μονάδες Κατάρτισης, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων κατάρτισης και των ειδικοτήτων.
 2. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Σ.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή Διαβατήριο σε ισχύ σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πιστοποιητικό γέννησης Δήμου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης) σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
 4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, από την Δευτέρα 07/09/2015 έως και την Παρασκευή 25/09/2015, από τις 9.30 π.μ μέχρι τις 15.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες
 • Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών– Σουνίου, τηλ.: 22910-36998, 42294.
 • Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.: 2810- 7613 63, 2810-332927.
 • Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920/25551 – 4, 23920-75919.
 • Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24351.
 • Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ΔΕΜΠΟΝΟΣ” Γουβιά Κέρκυρας, τηλ.: 26610-91541, 26610- 90030.
 • Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας, τηλ.: 22650/41997-8, 22650-42394
 • Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης- Κομοτηνής, τηλ. 25510-25288.
 • I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29, 212 00 Άργος. τηλ.:27510- 20115, 27510-20127, 27510-23856.
Την προκήρυξη μπορείτε να την δείτε εδώ.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube