Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

Ενημέρωση της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικ. σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4172/2013

Ενημέρωση της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικ. σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4172/2013
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε απάντηση της υπ΄αρ. 663/12.06.2015 επιστολής μας, που αφορούσε στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη μείωση φόρου 200 ευρώ για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του που είναι ΑμεΑ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, μας απέστειλε την υπ΄αρ. ΔΕΑΦ Α 1124417 ΕΞ 2015 επιστολή, σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα εξής:


  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) προβλέπεται μείωση φόρου διακοσίων (200) ευρώ για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του, εφόσον πρόκειται, μεταξύ άλλων για πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία, βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ).  Κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
  2. Με την ΠΟΛ 1088/2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1132/2015 Απόφαση (*σ.σ. αυτή η ΠΟΛ εκδόθηκε μετά και από την παρέμβαση μας στις 12/6/2015), καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται από τους φορολογούμενους για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας για την παροχή της φορολογικής ελάφρυνσης των διακοσίων (200) ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στην παρ. 9 του άρθρου 5 της πιο πάνω Απόφασης ορίστηκε ότι, πέραν των γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ, της ΑΣΥΕ κλπ, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις  πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ΄αόριστον, αν πρόκειται για επ΄αόριστον κρίση ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. 
  3. Σημειώνεται ότι η σχετική φορολογική ελάφρυνση, προβλεπόταν και με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, αρχικά με τη μορφή της έκπτωσης ορισμένου ποσού ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, στη συνέχεια ως αυξημένο αφορολόγητο της φορολογικής κλίμακας κατά 2.000 € (χρήσεις 2012 και 2011) και τέλος ως μείωση φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ (χρήση 2013) και με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαιτούμενων, βάσει νομοθετικού πλαισίου, δικαιολογητικών.
  4. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την παροχή της φορολογικής ελάφρυνσης του άρθρου 17 του ΚΦΕ απαιτείται η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι γνωματεύσεις των ασφαλιστικών φορέων (περιλαμβάνονται, ωστόσο, οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών των νομαρχιών, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε).  Περαιτέρω, σας επισημαίνουμε ότι ούτε και με τις διατάξεις του προηγούμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 9, ν. 2238/1994) προβλεπόταν η προσκόμιση γνωματεύσεων ασφαλιστικών φορέων για την εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Εξάλλου, τονίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού από τα ΚΕΠΑ, με το οποίο πιστοποιείται αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% και εφόσον καλύπτεται  το φορολογικό έτος 2014, ο εκάστοτε φορολογούμενος δύναται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013) να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, προκειμένου να τύχει της φορολογικής ελάφρυνσης του άρθρου 17 του ΚΦΕ.
  5. Τέλος, σας γνωρίζουμε, για την ενημέρωσή σας, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες. 

Την παραπάνω επιστολή υπογράφει η Γενική Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Ε., κ. Α. Σαββαΐδου.Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube