Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Μεταπτυχιακό ΑΜΕΑ: Οργάνωση αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α)

Μεταπτυχιακό ΑΜΕΑ: Οργάνωση αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α)
Σαράντα θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών προκήρυξε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση/διαχείριση του αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Το πρόγραμμα απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα της «Οργάνωσης/διαχείρισης του αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)». Η διάρκειά του είναι 3 διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι: Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ, Ιατρικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Οικονομικών και άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.                        
Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 υποχρεούνται στην  καταβολή διδάκτρων ύψους 4.000 ευρώ.
Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Γραμματεία ΠΜΣ: Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Διάρκεια: Τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Περιλαμβάνει παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Γλώσσα: Ελληνική, αλλά αν χρειαστεί και Αγγλική.

Μαθήματα
Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή πα¬ρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων; Διοίκηση ολικής ποιότητας στην πα¬ροχή υπηρεσιών για Α.με,Α.; Κοινωνιολογική και ψυχολογική προ¬σέγγιση των Α.με.Α.; Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για Α.με.Α.; Διαχείριση της αποκατάστασης/ αθλητιατρική των ΑμεΑ; Ταξινόμηση των αναπηριών και Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύ¬νου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για Α.με.Α.; Μάνατζμεντ/μάρκετινγκ αθλητικών δι¬οργανώσεων- εκδηλώσεων για Α.με.Α. και διαχείριση εθελοντών; Στρατηγικός σχεδιασμός μη- κερδοσκοπικών οργανισμών για Α.με.Α.; Οργάνωση και διαχείριση της έντα¬ξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευ¬καιριών στον αθλητισμό των ΑμεΑ στη τοπική αυτοδιοίκηση.

Δικαιολογητικά:
Φάκελος υποψηφιότητας που πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας που βρίσκεται στη διεύθυνση  :   http://www.sportmanagement.uop.gr/masters/pmsamea
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής. 
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών με το βαθμό πτυχίου
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 6. Αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (αν υπάρχει).
 7. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (μέχρι 4). 
 8. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων (μέχρι 4).
 9. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα), υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 10. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ.
 11. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ο φάκελος υποψηφιότητας που πρέπει να κατατεθεί μέχρι 15-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ:  Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100).

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube