Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Οκτάμηνα στα ΕΛΤΑ με την ΣΟΧ 56 για θέσεις στην Εύβοια

Οκτάμηνα στα ΕΛΤΑ με την ΣΟΧ 56 για θέσεις στην Εύβοια
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων [τεσσάρων (4) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, ενός (1) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης και ενός (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Εύβοιας.
 Οι θέσεις και οι ειδικότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
161 Κατάστημα Νέας Αρτάκης Νέα Αρτάκη ΔΕ Διανομέων 8 μήνες 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης 1
162 Μονάδα διανομής Χαλκίδας Χαλκίδα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης 2
163 Κατάστημα Λουτρών Αιδηψού Λουτρά Αιδηψού ΔΕ Διανομέων 8 μήνες 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης 1
261 Κεντρικό Κατάστημα Χαλκίδας Χαλκίδα ΔΕ Εσωτερικής εκμετάλλευσης 8 μήνες 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης 1
361 Μονάδα διανομής Χαλκίδας Χαλκίδα ΔΕ Οδηγών 8 μήνες πλήρους απασχόλησης 1


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν:
α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ. Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 56/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μία από τις ακόλουθες Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου:

  1. Κεντρικό Κατάστημα Χαλκίδας, Καραμουρτζούνη 11, 341 01 ΧΑΛΚΙΔΑ. Τηλ. 22210-76511. Υπεύθυνος: κ. Τρίκας Αριστείδης.
  2. Κατάστημα Νέας Αρτάκης, Καραολή 6, Τ.Κ. 346 00 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ , Τηλ.22210-42116. Υπεύθυνος : κ. Καγκέλης Δημήτριος. 
  3. Μονάδα Διανομής Χαλκίδας, Καραμουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. Τηλ. 22210-82111. Υπεύθυνος : κ. Χονδρός Νικόλαος. 
  4. Κατάστημα Λουτρών Αιδηψού, 25ης Μαρτίου 25, Τ.Κ. 343 00 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ , Τηλ. 22260-22252. Υπεύθυνος : κ. Αναγνώστου Ευστάθιος


 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος των ΕΛΤΑ, στα οικεία καταστήματα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, όπου θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube