Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Παρατηρήσεις-Επισημάνσεις-Προσθήκες-Βελτιώσεις επί του κειμένου σύμβασης του ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής – Προτάσεις ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί της συμβασιοποίησης

Παρατηρήσεις-Επισημάνσεις-Προσθήκες-Βελτιώσεις επί του κειμένου σύμβασης του ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής – Προτάσεις ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί της συμβασιοποίησης
Στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και σύναψης συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης και ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών (αφού τα παιδιά μας σχεδόν εφ’όρου ζωής λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής όπως αυτή ιατρικά ορίζεται και περιγράφεται στο άρθρο 17 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ), σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της Ομοσπονδίας μας επί του κειμένου των συμβάσεων που προτίθεται ο ΕΟΠΥΥ να υπογράψει με επαγγελματίες και επιχειρήσεις ΝΠΙΔ για τις υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.) στα παιδιά μας – άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας έχουν ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. 1. Βασικό προαπαιτούμενο για τους όρους της σύμβασης, αποτελεί η τιμολόγηση των συνεδριών, ανά κατηγορία θεραπευτικής παρέμβασης Ε.Α.  Σε καμία των περιπτώσεων, δεν μπορούμε να αξιώνουμε ποιοτικές θεραπευτικές συνεδρίες όταν υπάρχουν αποζημιώσεις ανά συνεδρία που είναι 1,23€ ή 2,26€, αξίωση που έχουμε εμείς οι γονείς για τα παιδιά μας και που θα πρέπει να έχει και ο ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους του.  Συνεπώς, χρειάζεται άμεσα, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, η αναπροσαρμογή των ποσών αποζημίωσης ανά συνεδρία και είδος υπηρεσίας.
 2. 2. Ένα ακόμα προαπαιτούμενο, είναι το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων όσων παρέχουν υπηρεσίες λογοθεραπείας-αγωγής λόγου.  Το Π.Δ. των Λογοθεραπευτών, βρίσκεται στο ΣτΕ και δεν έχει ακόμα εξεταστεί η σχετική προσφυγή, έτσι λοιπόν ποιός και με ποιές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μπορεί να παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας, συνεπώς, ποιος και πως ορίζεται ως θεραπευτής και υπογράφει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ;;;
 3. 3. Αναφορικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιατροί που συνταγογραφούν ηλεκτρονικά, δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό, όπως και κανένας από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Ε.Α., ομοίως, δεν διαθέττουν τον εξοπλισμό και το λογισμικό για την παρακολούθηση των παραπεμπτικών αυτών και την on-line διασύνδεσή τους με τον ΕΟΠΥΥ. Η έκδοση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και γνωματεύσεων, όπως αναφέρεται τόσο στο σχέδιο της σύμβασης όσο και στο υπ’αριθμ. Δ83/ΟΙΚ. 411/03-01-2017 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, δεν μπορεί να υποστηριχθεί από το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας, καθόσον οι γνωματεύσεις εκδίδονται μόνο από τα ΠΕΔΙ,  τα Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής και τα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών Νοσοκομείων που έχουν κλινικές αντίστοιχης ειδικότητας, με αρκετά μεγάλη ήδη αναμονή. Ως εκ τούτου, ή θα πρέπει να διευρυνθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης- έκδοσης παραπεμπτικών  και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων ή θα πρέπει να απλοποιηθεί ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία του ισχύοντος καθεστώτος. Τέλος, ως προς το σημείο αυτό, θα πρέπει να εκδοθούν εγκύκλιες έγγραφες οδηγίες συνταγογράφησης, προς τον ιατρικό κόσμο, σχετικά με τις ανάγκες του περιστατικού ανάλογες των διαγνώσεων τους, εγκύκλιος που πρέπει να δημιουργηθεί από ειδικούς σε σχέση με των αριθμό συνεδριών, το είδος και την διάρκεια παροχής ανά διάγνωση ή διαγνώσεις.
 4. 4. Δεδομένης της έλλειψης οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης για την θέσπιση κριτηρίων (πλην φυσικοθεραπευτηρίων, για τα οποία υπάρχει σχετική νομοθεσία) για τους χώρους που παρέχονται υπηρεσίες Ε.Α. και του απαραίτητου προσωπικού σε αυτούς (κτιριολογικά κριτήρια και προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ, πρόβλεψη για το απαραίτητο προσωπικό που θα διασφαλίζει την διαπιστημονικότητα κ.ο.κ.), είναι απολύτως απαραίτητη η άμεση θέσπιση των ανωτέρω κριτηρίων.  Μη ύπαρξη, μη θεσμοθέτησή τους, συνεπάγεται αφενός τη διεύρυνση της εκρηκτικής αύξησης των παρόχων, την τεχνητή ζήτηση -σε ορισμένες διαγνωστικές υποκατηγορίες- κι εν τέλει την μη ποιοτική παροχή υπηρεσίας στα παιδιά μας.
 5. 5.  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα υπογραφής σύμβασης και με τους ειδικούς παιδαγωγούς (τόσο τους αποφοίτους των τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  όσο και με τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεδειγμένα μετεκπαιδευτεί στην ειδική αγωγή).  Επίσης, δεν αναφέρεται πουθενά, αν προβλέπονται συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων, κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί, έστω και σε μικρότερη ποσότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει τα είδη συνεδριών να είναι τουλάχιστον τα εξής: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων, ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Άλλωστε είναι είδη συνεδριών που μέχρι τώρα παρείχε ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους και κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση τους, σε όσους το έχουν φυσικά αποδεδειγμένη ανάγκη, προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε συνολικά και επί της ουσίας τους ωφελούμενους. Επιπλέον, μια ολοκληρωμένη και επιστημονική προσέγγιση, επιφέρει γρηγορότερα τα επιθυμητά αποτελέσματα και μειώνει τη διάρκεια του χρόνου των θεραπειών. 
 6. 6. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και στα Πιστοποιημένα Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (Κέντρα Διημέρευσης, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Κέντρα Ειδικών Παιδιών, καθώς και ΚΔΑΠ ΜΕΑ) να υπογράψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών Ε.Α. (πέραν του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι για τα ίδια ΑμεΑ των προγραμμάτων που ήδη λειτουργούν αυτά και εφόσον βέβαια διαθέτουν τις ανάλογες ειδικότητες προσωπικού Ε.Α.), καθόσον είναι οι μόνες αδειοδοτημένες δομές για την παροχή υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρία και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών των ωφελουμένων. Άλλωστε οι δομές αυτές δύναται να απασχολούν προσωπικό όλων των ειδικοτήτων των επιστημών υγείας και μπορούν να προσφέρουν επί του συνόλου όλα τα είδη συνεδριών Ε.Α. 

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 1. Στο προοίμιο θα πρέπει να προστεθεί και η κάλυψη συνεδριών Ε.Α., πέραν των άλλων (π.χ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κλπ). 
 2. Ως προς τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιά Κέντρα νοούνται ως Κέντρα Ειδικής Αγωγής και ποιες είναι οι διατάξεις που τα διέπουν, κι επειδή τα Κέντρα που λειτουργούν από επιχειρήσεις αποτελούν επί της ουσίας μια ιδιωτική σύμπραξη  (εταιρεία), όπου απασχολούν ή συμπράττουν επιστήμονες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα στοιχεία περί της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας τους από το υπόδειγμα της σύμβασης και αντί αυτού να ζητείται το καταστατικό τους, βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ, οι ΚΑΔ της εφορίας, κοκ, καθώς επίσης και οι πίνακες επιθεώρησης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, μέχρις ότου θεσμοθετηθούν οι ως άνω αναφερόμενες προδιαγραφές και κριτήρια για την αδειοδότηση και λειτουργία τέτοιας δραστηριότητας κέντρων.
 3. Στο άρθρο 4, να αναφερθεί ευκρινώς ότι η απόδοση των δαπανών του συμβαλλόμενου από τον ΕΟΠΥΥ θα γίνεται κατά ανώτατο όριο, εντός 90 ημερών και να προστεθεί ότι προτεραιότητα στην απόδοση δαπανών σε Κέντρα παροχής υπηρεσιών Ε.Α. θα δίνεται σε όσα έχουν διεπιστημονικές ομάδες.  Επίσης: α) να προβλεφθεί ρήτρα πληρωμής η οποία να απαλλάσσει τους θεραπευτές από την επιβολή rebate αν η πληρωμή καθυστερήσει περισσότερο από 6 μήνες, β) το Clawback να μπορεί να είναι ανταλλάξιμο με οφειλές σε εφορία ή ασφαλιστικές εισφορές ατομικές  των επαγγελματιών ή για τους υπαλλήλους που πιθανά απασχολούν και γ) να προβλέπεται παράταση πληρωμής ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ πέρα των 90 ημερών.
 4. Στο άρθρο 5, η διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος.
 5. Επί των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ: Α) ΟΛΕΣ οι συνεδρίες, ανεξαρτήτως είδους, θα πρέπει να είναι 45 λεπτά, καθαρός χρόνος συνεδρίας. Β) στην παράγραφο ν. των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, θα πρέπει να συμπληρωθεί μετά τα ακρωνύμια ΑΦΜ, το εξής: «και να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία των Παραρτημάτων του, εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τα πλήρη στοιχεία κάθε Επιστημονικά Υπευθύνου που υπάρχει ανά Παράρτημα.  Η δήλωση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και για κάθε αλλαγή επί των δηλωθέντων στοιχείων θα πρέπει εντός μηνός να γίνεται εγγράφως γνωστή στον ΕΟΠΥΥ.», ενώ στην ίδια παράγραφο, θα πρέπει ο επαγγελματίας θεραπευτής να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, εντός της σύμβασης, σε μέχρι και δύο επαγγελματικές έδρες, μίας ως ελεύθερος επαγγελματίας και μία ως μισθωτός.  Γ) να προστεθούν όμοια Παραρτήματα και για τις υπόλοιπες ειδικότητες επαγγελματιών Ε.Α., δηλαδή, για Ειδικό Παιδαγωγό και Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο.
 6. Επί του Παραρτήματος IV: Α) στο τέλος της παρ. I να προστεθεί η φράση: «…, εξαιρουμένων των παραρτημάτων του αυτού Κέντρου Ειδικής Αγωγής.». Β) να αντικατασταθεί η λέξη «πράξεις» με την λέξη «συνεδρίες». Γ) να οριστούν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την δραστηριότητα και την βεβαίωση της καλής λειτουργίας, που θα πρέπει να διαθέτει κάθε συμβεβλημένο Κέντρο Ε.Α.

Κύριε Πρόεδρε,

Τρία τελευταία, αλλά εξόχως σημαντικά θέματα που ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ πρέπει να διευθετηθούν είναι:

 1. Να υπάρξει ξεκάθαρη πρόβλεψη για τους γονείς που από 1/1/2017 και μέχρι να ομαλοποιηθεί το νέο σύστημα, θα καταβάλουν εξοφλημένες αποδείξεις Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων Ειδικής Αγωγής στις ΠΕΔΙ (ισχύον καθεστώς), αλλά και σε καταστήματα του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον ΕΦΚΑ), αλλά και για όλους εκείνους τους γονείς -κυρίως της επαρχίας- που στην περιοχή τους δεν θα υπάρχει συμβεβλημένος Επαγγελματίας ή Επιχείρηση υπηρεσιών Ε.Α., αλλά μόνο μη συμβεβλημένοι, να καλύπτεται η καταβληθείσα σχετική δαπάνη Ε.Α. των παιδιών τους ΑμεΑ. 
 2. Εάν ισχύει το ποσό των 62εκ.€ που αναφέρθηκε από τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας στην σύσκεψη της 16/1/17, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών μας για Ε.Α.  Θα πρέπει, αφενός το Υπουργείο και ο ΕΟΠΥΥ να κοστολογήσουν την πραγματική απαιτούμενη δαπάνη για Ε.Α., αφετέρου να αναμορφωθεί ο ισχύον ΕΚΠΥ και το σύστημα συνταγογράφησης θεραπειών Ε.Α. και εκτέλεσής τους.  Κάθε άλλη πρακτική, δεν θα είναι αποτελεσματική και θα επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα στο ήδη προβληματικό και «ταλαίπωρο» σύστημα.
 3. Πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το σημαντικότερο, ίσως, στοιχείο: όλη αυτή η  αλλαγή που επιχειρείται μέσω της συμβασιοποίησης των υπηρεσιών Ε.Α., πραγματοποιείται μεσούσης της θεραπευτικής-εκπαιδευτικής-αποκαταστασιακής περιόδου για τα παιδιά μας, κι εκτός του ότι επιφέρει αναστάτωση στις οικογένειές μας, κυρίως επιφέρει αναστάτωση στα θεραπευτικά προγράμματα των παιδιών μας, αλλά ακόμα και στην ίδια τους την προσωπικότητα, δεδομένου ότι η αναστάτωση αυτή τους μεταφέρεται είτε μέσα από τους επαγγελματίες θεραπευτές που τους αφορά, είτε, ακόμα, και από τις οικογένειές μας που έχουμε βρεθεί, όπως πάντα, στην μέση του «κυκλώνα».

Κύριε Πρόεδρε,

Για όλους τους παραπάνω λόγους, πιστεύοντας βαθύτατα πως με την προσαρμογή των ως άνω παρατηρήσεων-προσθηκών-βελτιώσεων και προτάσεών μας, μπορεί να υπάρξει και διαφάνεια  και αντικειμενικότητα, αλλά και ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος, καθώς επίσης και διασφάλιση της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών Ε.Α. προς τα παιδιά μας – ΑμεΑ, μέσω συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες αυτές που θα παρέχονται στα παιδιά μας και σε εμάς τους γονείς (θέμα για το οποίο η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει τοποθετηθεί από το 2012), επειδή πιστεύουμε βαθύτατα στις αρχές τους υγιούς, γόνιμου κι εποικοδομητικού διαλόγου και τέλος, επειδή την ταλαιπωρία, εν τέλει, εμείς και τα παιδιά μας θα κληθούμε να υποστούμε (χωρίς όμως να σημαίνει πως θα την ανεχθούμε, κιόλας), σας ζητούμε να υιοθετήσετε το σύνολο των ανωτέρω, να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια διαλόγου με τους επαγγελματίες του χώρου, να δώσετε λίγο χρόνο ακόμα να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΕΟΠΥΥ κι επαγγελματιών της Ε.Α. και οπωσδήποτε, να δοθεί ένα μεταβατικό στάδιο τουλάχιστον ως 31/3/2017, μέχρι να ομαλοποιηθεί το νέο σύστημα, να μην μείνει κανένα άτομο με αναπηρία εκτός Ε.Α., να μην μείνει κανένας γονιός απλήρωτος και να μην υπάρξει άλλη ταλαιπωρία για τις ήδη βεβαρυμμένες οικογένειές μας και τα παιδιά μας.
Όπως γίνεται, τέλος, αντιληπτό, η σοβαρότητα του θέματος είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως επίσης και η αγωνία μας, δεδομένου ότι αφορά αυτή καθ’ αυτή την ζωή και την ποιότητα της ζωής των παιδιών μας, συνεπώς και αναμένουμε την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επί του τελικού κειμένου, της συμφωνίας του ΕΟΠΥΥ με τους επαγγελματίες του χώρου της Ε.Α. –εάν υπάρξει- καθώς και επί των προτάσεων που σας καταθέσαμε, ως ανωτέρω.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube