Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014

Ο.Α.Ε.Δ : 38000 θέσεις εργασίας υλοποίηση το 2014

ΟΑΕΔ voucher 2014
Προσχέδιο της προκήρυξης για το πρόγραμμα voucher που θα υλοποιηθεί το 2014 και αφορά  38.000 άνεργους.
Η προκήρυξη περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες τους όρους τις προϋποθέσεις ,την μοριοδότηση, αλλά και τα κριτήρια επιλογής των ανέργων που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα .


Φέτος το πρόγραμμα Επιταγή Εισόδου θα αφορά ανέργους ηλικίας από 25 εως 29 ετών ενώ το 2013 αφορούσε νέους από 18 εως 29 ετών.
Το πρόγραμμα Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 εως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχει σε άνεργους νέους ηλικίας   από 25 έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με αμοιβή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr  μέσα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα εκδοθεί η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.
Το πρόγραμμα αφορά 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ ενώ 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα Voucher για το 2014 περιλαμβάνει 
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων . 
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών
 και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες 
Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων :
 1. με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης
 2. με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης 
 3. με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 136,8 εκ. ευρώ και αφορά το σύνολο της χώρας. Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Α) Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Β) Για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών 
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989 
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 
Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει: 
 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης. 
 2. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο. 
Ποιες θα είναι οι αμοιβές που θα λάβουν οι άνεργοι Εκπαιδευτικό Επίδομα :
Κάθε καταρτιζόμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρίας και το επίδομα πρακτικής άσκησης: 
 • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»: Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί και τα έξοδα μετακίνησης) ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 600€ (100 ώρες X 6 €/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1930€ (830€ αντιστοιχούν στην α'φάση και 1.100€ αντιστοιχούν στη β'φάση), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2530€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). 
 • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι δευτεροβά9μιας/μεταδευτεροβά9μιας εκπαίδευσης»: Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί και τα έξοδα μετακίνησης) ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 600€ (100 ώρες X 6 €/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1680€ (720€ αντιστοιχούν στην α' φάση και 960€ αντιστοιχούν στη β' φάση), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2280€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). 
Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο 5-1-2 της παρούσας και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους. Η προκήρυξη που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr περιλαμβάνει και τους όρους συμμετοχής των παροχών κατάρτισης (ΚΕΚ) Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της παρούσας, έχει: 
Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Κόστη που καλύπτει η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας Η αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα, που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης - μέλος του Μητρώου Παρόχων - για την παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. 
Το αντάλλαγμα αυτό, περιλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης και όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος: 
 • Των αμοιβών των εκπαιδευτών σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους, με τους οποίους ο πάροχος κατάρτισης θα συμβληθεί για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρούσας. 
 • Των αμοιβών των Εποπτών που υποστηρίζουν την Πρακτική Άσκηση και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους. 
 • Του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να χορηγήσει στον ωφελούμενο κατά τους όρους της προκήρυξης 
 • Της παροχής αναψυκτικών/ εδεσμάτων/ καφέ από τον πάροχο κατάρτισης προς τους ωφελούμενους κατά τους όρους της προκήρυξης Των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις''. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο κατεβάστε εδώ το σχέδιο της προκήρυξης

Πηγή : dikaiologitika.gr

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube