Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

Άμεση υπογραφή συμβάσεων με τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για τη συνέχιση του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ

Άμεση υπογραφή συμβάσεων με τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για τη συνέχιση του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ
Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ για ακόμη μια φορά εκφράζει την έντονη αγωνία της αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία.
Όπως γνωρίζετε άλλωστε και εσείς, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» που υλοποίησε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ως δικαιούχος στο πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013», μέσω της οποίας χρηματοδοτούταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, με τον Ν. 4312/2014 (Αρ. ΦΕΚ Α 260/12.12.2014) θεσπίστηκε διάταξη (άρθρο 14, παρ.3), στην οποία αναφέρεται το εξής:
«Άρθρο 14, παρ.3. Η ισχύς των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Θεματικός Άξονας 4, κατηγορία Παρεμβάσεων 3 «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως δικαιούχου αυτής και των αναδόχων που αναδείχθηκαν από το σχετικό ανοικτό διαγωνισμό, παρατείνεται από τη λήξη τους μέχρι τις 30.9.2015. Η χρηματοδότηση για το παραπάνω χρονικό διάστημα προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007−2014 και εθνικούς πόρους και ιδιαίτερα για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και από πόρους του άρθρου 159 του ν. 3852/2010, οι οποίοι αποδίδονται στον δικαιούχο. Το ύψος της χρηματοδότησης, η διαδικασίας απόδοσης στον δικαιούχο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών [..]».

Έχουν περάσει 3 μήνες από τη δημοσίευση του προαναφερθέντος Νόμου και δεν έχει υπογραφεί η προαναφερθείσα ΚΥΑ και ως εκ τούτου παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της υπογραφής των Συμβάσεων των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, με αποτέλεσμα η λειτουργία αυτών των Κέντρων να είναι στον «αέρα». Εάν μάλιστα συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει καταβληθεί η τέταρτη δόση του τελευταίο κύκλου της Δράσης, τότε μπορείτε να καταλάβετε σε τι δύσκολη θέση βρίσκονται αυτές οι Δομές. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία όσο και για τις οικογένειές τους διότι αφενός συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, αφετέρου στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών τους, οι οποίες σήμερα πιο πολύ από ποτέ κινδυνεύουν από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Η ελληνική Πολιτεία έχει την ηθική υποχρέωση αυτήν την περίοδο της δεινής οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα να προστατεύσει τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες αυτών, διασφαλίζοντας στην προκειμένη περίπτωση την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας. 

Κυρία Υπουργέ,

Δεδομένου ότι τα χρονικά όρια στενεύουν, αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες για την ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματός μας, ήτοι την άμεση υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τα Κέντρα. 

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube