Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

ΟΑΕΔ : Οικογενειακό επίδομα

Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ
Από την 1η Σεπτεμβριου μπορούν να  υποβάλουν  αίτηση  για  χορήγηση οικογενειακού επιδόματος οικογένειες με 2 παιδιά  και το οποίο υπενθυμίζουμε  ότι θα χορηγηθεί για τελευταία φορά. Επίσης  πρέπει να σημειωθεί ότι από 1ης Οκτωβρίου θα  μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση  του οικογενειακού επιδόματος οι οικογένειες με  ένα παιδί.


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αναφορικά με το οικογενειακό επίδομα που κατατίθενται μέσω εργοδότη , ΚΕΠ ή ταχυδρομείου θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθμό των απιδιών . Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών , σε περιπτώσεις που αυτοί θα κρίνουν, μπορούν να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών, σε χρονική περίοδο εκτός της αντίστοιχης ορισθείσης.
Ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2015 ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης οικογενειακού επιδόματος έτους 2014.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι:

 • Η πραγματοποίηση από τον/την δικαιούχο τουλάχιστον 50 ημερών  εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος  και για τις οποίες να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. ή
 • τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή 
 • τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή 
 • τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία ή
 • τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδεια κυοφορίας – λοχείας.

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕΔ  Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας , διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Σημειώνεται ότι για τους ασφαλισμένους που ασκούν το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ισχύουν οι οδηγίες που περιέχονται στα με αριθμ. Πρωτ. Β117233/5-6-2006 και Β127990/3-8-2012 γεν έγγραφα της  Δ/νσης Ασφάλισης.
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα πρέπει :
 1. να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν 
 2. αν είναι ανίκανα για εργασία για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
 3. να είναι άγαμα 
 4. να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποια  είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
 1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αυτόν (συνημμένο υπόδειγμα  στο παράρτημα της παρουσίας εγκυκλίου). Τονίζεται ότι την παραπάνω . Βεβαίωση  Εργοδότη θα προσκομίζουν  μόνο οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, όχι οι ημερομίσθιοι [π.χ. οικοδόμοι, εργάτες στη ζώνη Περάματος]. Εν προκειμένω υπενθυμίζεται η βάσει προηγούμενων εγκυκλίων της Δ./νσης Ασφ/σης [π.χ. με αρ.Β114563/31.03.2009] υποχρέωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού για δειγματοληπτικό έλεγχο των Βεβαιώσεων Εργοδοτών [στο 10% των τουλάχιστον των περιπτώσεων].
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης [και αυτεπάγγελτη αναζήτηση] για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού [άρθρο 18 ν. 1346/83]. [μόνο από νέους δικαιούχους].
 3. Κοινή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιος από τους δυο θα εισπράξει το επίδομα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος και οι δυο σύζυγοι. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφονται απαραίτητα ο ΑΜ του οικείου ασφαλιστικού φορέα και ο ΑΦΜ και των δυο συζύγων.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιδεικνύονται είναι τα εξής:
 1. Ο Α.Μ.ΙΚΑ του δικαιούχου, με βάση τον οποίο αναζητούνται οι ημέρες ασφάλισης του εντός του έτους 2013, κατ’ εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί με το αρ. πρωτ. 690/06-06-2011 γενικό έγγραφο των Δ/νσεων Ασφάλισης και Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Τονίζεται ότι η ως άνω διαδικασία αφορά και στους ασφαλισμένους που καταθέτουν αίτηση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών [ΚΕΠ]
 2. Το οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών όπου φαίνεται η θεώρηση του από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα  για το τρέχον έτος [ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΤΣΑ κλπ.] ΠΡΟΣΟΧΗ. Όσον αφορά στα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, άνω των 18 ετών που φοιτούν  σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού ενταγμένες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν διαγραφεί από το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παραπέμπουμε στο με αρ. πρωτ. Β141820/5-11-2012 γεν. έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης . Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου [γέννηση, θάνατος παιδιού κλπ.] σε σχέση με το επίδομα του προηγούμενου έτους, ο δικαιούχος υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
 3. Δελτίο Ταυτότητας
 4. Βιβλιάριο ΕΤΕ με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στον οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου ως πρώτου δικαιούχου. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με υπογραφή του υπαλλήλου της Υπηρεσίας θα κρατείται απαραιτήτως στο φάκελο του δικαιούχου.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube