Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Προκήρυξη του 18ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στις 9 & 10 Μαΐου 2015 στην Αθήνα

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Αμε.Α.
Σας γvωρίζoυμε ότι, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 7ης/11/2014,  τo Γεvικό Συμβoύλιo της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ,  σε συνεδρίασή του στις 7 Νοεμβρίου 2014, απoφάσισε ομόφωνα τηv πρoκήρυξη τoυ 18ου Τακτικού-Εκλoγoαπoλoγιστικoύ Συvεδρίoυ της, σύμφωvα με τo άρθρo 20 τoυ Καταστατικoύ της Ομoσπovδίας (το Καταστατικό της ΠΟΣΓΚΑμεΑ υπάρχει στο δικτυακό μας τόπο: www.posgamea.gr).

Τo Συvέδριo θα πραγματoπoιηθεί  στις 9 και 10 Μαΐου  2015, στην Αθήνα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, ο αριθμός των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της ΠΟΣΓΚΑμεΑ εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες τους, που γίνονται ειδικά για το σκοπό αυτό ως εξής:
Σε κάθε τριανταπέντε (35) ψηφίσαντα μέλη Σωματείου αντιστοιχεί και ένας (1) αντιπρόσωπος, δηλαδή, Σωματείο με είκοσι ένα (21) ή πάνω από είκοσι ένα (21) και λιγότερα από τριανταπέντε (35) ψηφίσαντα μέλη μετέχει με έναν (1) αντιπρόσωπο.

Σε κάθε δεκαοκτώ (18) επιπλέον ψηφίσαντα μέλη Σωματείου αντιστοιχεί και ένας (1) επιπλέον αντιπρόσωπος, δηλαδή, Σωματείο με έως και πενήντα τρία (53) ψηφίσαντα μέλη Σωματείου μετέχει με δύο (2) αντιπροσώπους. Επίσης, δύνανται να εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη - σύνεδροι, ισάριθμα των τακτικών.
Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει κάθε Σωματείο-μέλος για το 18ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, υπολογίζεται ως εξής:

Έως 52 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος,
Από 53 έως 87 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 2 αντιπρόσωποι,
Από 88 έως 122 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 3 αντιπρόσωποι,
Από 123 έως 157 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 4 αντιπρόσωποι,
Από 158 έως 192 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 5 αντιπρόσωποι,
Από 193 έως 227 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 6 αντιπρόσωποι,
Από 228 έως 262 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 7 αντιπρόσωποι,
Από 263 έως 297 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 8 αντιπρόσωποι,
Από 298 έως 332 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 9 αντιπρόσωποι  κ.ο.κ.

Η ψήφος των μελών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ασκείται προσωπικά, μόνο από γονείς ή κηδεμόνες ή από ΑμεΑ υποστηριζόμενης εκπροσώπησης, και όχι σε περισσότερα του ενός Σωματείου-μέλους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διπλοψηφία λαμβάνεται υπ΄όψιν μόνο η προηγηθείσα χρονικά ψήφος σε Σωματείο-μέλος. 
Κάθε αντιπρόσωπος Σωματείου-μέλους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του Γονέα ή του Κηδεμόνα Ατόμου με: Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολλαπλές Αναπηρίες ή του Γονέα ή Κηδεμόνα Ανηλίκου Ατόμου με Αισθητηριακές Αναπηρίες ή να είναι ο ίδιος Άτομο με μία από τις πέντε (5) κατηγορίες Αναπηρίας: Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολλαπλές Αναπηρίες.  
Τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων-Συνέδρων σε κάθε Σωματείο-μέλος παρακολουθεί και επικυρώνει Δικηγόρος. 
Σας παρακαλoύμε όπως πρoβείτε σε όλες τις απαραίτητες εvέργειες για τηv έγκαιρη εκλoγή τωv αvτιπρoσώπωv τoυ φoρέα σας και με μεταγεvέστερo έγγραφό μας θα σας ζητήσoυμε τα ovόματά τoυς. Οι αρχαιρεσίες σας να έχουν διεξαχθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015, ούτως ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην Ε.Ε. της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών σας και για επισήμανση τυχόν ελλείψεων-λαθών σε αυτά και ανάγκη επαναποστολής τους εμπρόθεσμα στην Ομοσπονδία.

Τα Σωματεία-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μετά τις αρχαιρεσίες ανάδειξης αντιπροσώπων τους στο 18ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο, υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, τα εξής δικαιολογητικά: 
  1. Πρακτικό της Γενικής τους Συνέλευσης, από το οποίο να προκύπτει η απαρτία και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπή, για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ανάδειξης εκπροσώπων, υπογεγραμμένο από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο. 
  2. Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών τους, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο. 
  3. Κατάσταση ψηφισάντων με τις υπογραφές των μελών που ψήφισαν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον παριστάμενο δικηγόρο.
  4. Κατάσταση με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους στην οποία, ανά αντιπρόσωπο, να αναγράφεται: το όνομα και το επώνυμο του, η ιδιότητά του (γονέας ή κηδεμόνας), η ηλικία του τέκνου του ΑμεΑ ή του κηδεμονευομένου Ατόμου με Αναπηρία. 
Τέλος, παρακαλoύμε όλους τους φορείς, να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία και συγκεκριμένα να επικοινωνούν καθημερινά, κατά τις ώρες 09.00-15.00, με την κα Μαρία Ιωακειμίδου στο 210-5236501 (Γραμματεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ), προκειμένου να ενημερωθούν για τις εκκρεμότητές τους, διότι βάσει του Καταστατικού μας, μόνο οι ταμειακά ενήμεροι φορείς μπορούν να λάβουν  μέρoς στo Συvέδριo.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube