Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του νομοσχεδίου Ειδική Εκπαίδευση‏

ΕΣΑμεΑ

ΚύριεΥπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ.με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 4864/12.12.2014 έγγραφό της κατέθεσε  τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου Ειδική Εκπαίδευση  που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας www.opengov.gr  

Με τοπαρόν έγγραφό μας επανακαταθέτουμε το προαναφερθέν έγγραφο εμπλουτισμένο μεπρόσθετες προτάσεις που αφορούν στα άρθρα 5 ,7,8 , 9. 20,22, 24,27 και 29 τουνομοσχεδίου που δόθηκε στη δημοσιότητα.
 Επισημαίνουμεόπως και στο αρχικό έγγραφό μας ότι στο κείμενο του παρόντος νομοσχεδίου έχουνσημειωθεί σημαντικές αλλαγές προς θετική κατεύθυνση σε σχέση με το παρελθόν. Τοπαρόν κείμενο είναι πιο ολοκληρωμένο ως προς τα θέματα που αφορούν στηνοργάνωση και λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα άτομα με αναπηρίακαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι το παρόννομοσχέδιο θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων.
 Από τα αρνητικότερα σημεία του νομοσχεδίου πουχρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας είναι οι διατάξεις που αφορούν στην ένταξη τωνεκπαιδευτικών με αναπηρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρουμε και στιςπαρατηρήσεις μας επί των σχετικών άρθρων η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαπιστώνει  ότι και με αυτό νομοσχέδιο η στελέχωση τωνμονάδων ειδικής εκπαίδευσης  γίνεται μεμετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή αναπλήρωση όταν διαπιστώνονται κενά. Ο χώροςτης ειδικής εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τωνμαθητών με αναπηρίες και των εκπαιδευτικών τους, απαιτεί την τοποθέτηση τωνεκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες με μόνιμησχέση εργασίας, ούτως ώστε να διασφαλίζει και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μόνο μεαυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί ο πλήρης κατακερματισμός και το καθεστώς τηςευέλικτης εργασίας των εκπαιδευτικών και των απασχολούμενων στην ειδικήεκπαίδευση που οδηγούν στην υποβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 Προτούπεράσουμε στην κατάθεση των προτάσεων μας επί των άρθρων του παρόντοςνομοσχεδίου κρίνουμε απαραίτητο νατονίσουμε ότι το σύστημα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και ατόμων μεειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικά στην παρούσα οικονομική περίοδο, έχει ανάγκη απότην αύξηση των κονδυλίων που κατευθύνονται σε αυτό, και από τον προσδιορισμό μετρήσιμων στόχων  Η ΗΗΗ  γιατην ορθολογική απορρόφηση των πόρων. Ηδιάταξη π.χ. του άρθρου 10 με την οποία καθορίζεται για πρώτη φορά η καταγραφήτων μαθητών με αναπηρία αποτελεί θετικό γεγονός.
Επίτου παρόντος νομοσχεδίου οι προτάσεις μας κατά άρθρο έχουν ως εξής:

Άρθρο 1:  Έννοιες - Σκοπός
Οτίτλος του ν/σ Ειδική Εκπαίδευση δεν αποτυπώνει το σύνολο των παρεχόμενωνεκπαιδευτικών υπηρεσιών ούτε και τις ακριβείς ομάδες στόχους στις οποίεςπροσφέρονται οι ανωτέρω υπηρεσίες.
ΗΕ.Σ.Α.μεΑ. προτείνει ο τίτλος του ν/σ να διαμορφωθεί ως εξής: Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και τωνατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Επισημαίνουμε ότι ο  προτεινόμενος τίτλος συνάδει με το άρθρο 24 Εκπαίδευση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως ρητάαναφέρεται στην παρ. 1 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.  

Άρθρο 2: Οργάνωση και στόχοι τηςΕ.Ε.
Στην 4η παρ. τοδεύτερο εδάφιο που αναφέρει ότι Προγράμματασυστημικής παρέμβασης ……………παρέχονται κατά κύριο λόγο από τις ΣΜΕΕ καιεπικουρικά από τα ΚΕΔΔΥ. Θα πρέπει να αναφερθεί με ρητό τρόπο ότι τα ανωτέρωΠρογράμματα συστημικής παρέμβασης δεν συνιστούν θεραπευτικές πράξεις αλλάπαρέχονται με μοναδικό σκοπό να  υποστηρίξουντα άτομα με αναπηρία στην μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία.
Βάσειτων ανωτέρω προτείνουμε το εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής: Προγράμματα συστημικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία φυσιοθεραπεία και κάθε άλληυπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών αξιολόγηση καιπαιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, εφόσον παρέχονται από τις ΣΜΕΕ και απότα ΚΕΔΔΥ  παρέχονται με μόνο σκοπό να υποστηρίξουν τους μαθητές πουαντιμετωπίζουν δυσκολίες στην μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία και σεκαμία περίπτωση δεν συνιστούν θεραπευτικές πράξεις.

Άρθρο 4: Διαγνωστικοί,αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς
Στοτέλος της περ ε. της παρ. 4 του άρθρου 4, η οποία διαπιστώνουμε ότι  έχει βελτιστοποιηθεί σε σχέση με το προηγούμενοπροσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση, προτείνουμε να προστεθεί το ακόλουθοεδάφιο:  Με υπουργική απόφαση που θαδημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θακαθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οιπροφορικές εξετάσεις

Στην παρ. 4 Αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ του άρθρου 4 δενπροβλέπεται στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ η στελέχωση των σχολικών μονάδων μενοσηλευτικό προσωπικό, παρόλο που αφορά και μαθητές με μη ιάσιμα χρόνιανοσήματα.

Προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος που να αναφέρειότι τα ΚΕΔΥΥ γνωμοδοτούν εισηγούνται τη παροχή υπηρεσιών σχολικού νοσηλευτή σεμαθητές με αναπηρία και  μη ιάσιμα χρόνιανοσήματα εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.

Άρθρο5:  Διαδικασίες Διάγνωσης
Παρ. 1: Στο τέλος της παρ. 1ζητούμε να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο ως εξής:
Σε περίπτωση που υπάρχει ιατρικήγνωμάτευση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από την Πρωτοβάθμια ή ΔευτεροβάθμιαΥγειονομική Επιτροπή (ΙΚΑ και Νομαρχίας) με ισόβια ισχύ, να γίνεται δεκτή

Άρθρο6: Φοίτηση
Παρ. 1 περ. β: Στις δύο πρώτες σειρές αναφέρεταιότι Στα τμήματα που φοιτούν μαθητέςμε διαγνωσμένη από αρμόδιο φορέα (ΚΕΔΥ, Υγειονομική Επιτροπή ή ΔημόσιοΝοσοκομείο) αναπηρία …….. 
Επισημαίνουμεότι αρμόδιος φορέας για τη  διαδικασίαπιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας είναι τα  ΚΕΠΑ οπότε εσφαλμένα αναφέρονται εντός τηςπαρένθεσης τα ΚΕΔΥ Υγειονομικές Επιτροπές ή Δημόσιο Νοσοκομείο. Επίσης ηανωτέρω διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντοςνομοσχεδίου.

Παρ. 2περ α. : Η διάταξη με την οποία καθορίζεται κατ’ εξαίρεσηχορήγηση παράλληλης στήριξης για το νηπιαγωγείο την Α ή Επίσης Γ΄ Δ ΄και Ε΄τάξη του Δημοτικού εφόσον το ΚΕΔΥ έχει απολύτως γνωματεύσει κάτι τέτοιοκρίνεται θετική. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει να συμπληρωθεί και η ΣΤ τάξη στοσχετικό εδάφιο. 

Παρ. 2περ. ια: Με αυτή την διάταξη προβλέπεται χορήγηση παράλληληστήριξης στη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση σε μαθητές τυφλούς κωφούς και μαθητές μεαυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Προτείνουμε να χορηγηθεί παράλληλη στήριξη στη μεταγυμνασιακήεκπαίδευση  στους μαθητές ΔΑΦ που ανήκουνστο φάσμα του αυτισμού και όχι μόνο μόνο στα άτομα μεαυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.

Επίσης,προτείνουμε να προβλεφθούν με διάταξη αναλυτικά προγράμματα για τηνεκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, εφόσον υιοθετείται από το νομοθέτη ηφιλοσοφία της ένταξης.

Άρθρο 7 : Θέματαμαθητών με κώφωση, τύφλωση και αυτισμό
Παρ 1α : Προτείνουμε ναδιαγραφεί η φράση: και εάν η ανωτέρωπροϋπόθεση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερόμενων,τοποθετούνται για την κάλυψη της θέσης, εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα.

Η άποψή των οργανώσεων πουεκπροσωπούν κωφά και τυφλά άτομα  είναιότι πρέπει να μαθαίνουν αυτοί που έχουν και λιγότερα προσόντα την Ε.Ν.Γ. ή τηνBraille, αντίστοιχα.

Η διάταξη είναι διατυπωμένη έτσι ώστενα διευκολύνει  εκπαιδευτικούς χωρίς τηνπιστοποίηση ΕΝΓ ή Braille γεγονός αδικαιολόγητο και χωρίς ουδεμία λογική.

Παρ 1β:
α) Στην εν λόγω παράγραφο θα πρέπεινα ενταχθεί και το ΕΒΠ, καθώς στις ΣΜΕΕ κωφών και βαρήκοων φοιτούν και μαθητέςμε πολυαναπηρίες. Επομένως υπάρχουν ανάγκες εξυπηρέτησης, υγιεινής καιασφάλειας που είναι αρμοδιότητες του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
β) Να αλλάξει η φράση Εξαίρεση σεαυτό αποτελούν οι υπηρετούντες ήδη με οργανική θέση στα σχολεία αυτά. με τηφράση  Όσοι υπηρετούν ήδη με οργανικήθέση στα σχολεία αυτά υποχρεούνται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία ΚωφώνΕλλάδος να ακολουθήσουν τριετές πρόγραμμα για την απόκτηση της επάρκειας στηνΕΝΓ.
γ) Να αλλάξει η φράση Ειδικά οικατέχοντες οργανική θέση στα σχολεία Κωφών , Τυφλών, συμμετέχουν στη διαδικασίαεπιλογής Διευθυντών των παραπάνω σχολείων.  με τη φράση  Ειδικά οι κατέχοντες οργανική θέση στασχολεία Κωφών , Τυφλών, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών τωνπαραπάνω σχολείων, εφόσον έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση σε ΕΝΓ και ΕΝΒ,αντίστοιχα.

Παρ. 3 : Να προστεθεί στο τέλος της παρ. 3 εδάφιο ως εξής Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,ιδρύεται στο Ε.Ι.Κ. εκτυπωτική μονάδα προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων και λοιπούεκπαιδευτικού υλικού για κωφά-βαρήκοα άτομα, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.

Άρθρο 9:Σχολικές Μονάδες
 Σχετικά με τιςπαρ. 7 και 8 της παρ. 2  Θέματα Λειτουργίας του άρθρου 9 επαναλαμβάνουμε τηρητή αντίθεσή μας στην διεύρυνση των κατηγοριών αναπηρίας που μπορούν ναεγγραφούν σε ΕΕΕΕΚ εξειδικευμένα σε κατηγορίες αναπηρίας όπως η τύφλωση ήκώφωση. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις έρχονται σε αντίθεση με τις πρακτικές πουυιοθετούνται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διάταξη αυτή στηρίζεται σεποσοτικά δεδομένα παραγνωρίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικήςδιαδικασίας. 
Παρ.7: Ως προς την παρ. 7 προτείνουμε να διατυπωθεί ως εξής: Στις μέχρι τώραχαρακτηρισμένες ΣΜΕΕ Επαγγελματικής εκπαίδευσης, (ΕΕΕΕΚ, ΕΕΓ και ΕΕΛ) κωφών καιβαρήκοων μαθητών θα λειτουργούν τμήματα αμιγώς με μαθητές της ειδικήςκατηγορίας που μέχρι τώρα χαρακτήριζε τις σχολικές αυτές μονάδες, και μόνον.Καμία εγγραφή κωφών και βαρήκοων μαθητών που φέρουν κι άλλη σοβαρή αναπηρία(αυτισμός, νοητική υστέρηση, κ.ά.) δεν επιτρέπεται στα τμήματα αυτά αλλά σεξεχωριστά τμήματα, ώστε να μην κωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο το εκπαιδευτικόπρόγραμμα διδασκαλίας. Μαθητές που δεν είναι κωφοί ή βαρήκοοι δεν μπορούν ναεγγραφούν σε ΣΜΕΕ Κωφών ή Βαρήκοων. Οι ιδρυμένες ΕΠΑΣ σύμφωνα με τον ν.3699/2008 καταργούνται.
Παρ.9 : Στο τέλος της παρ. 9 προτείνουμε να προστεθεί εδάφιο ως εξής: Προς  αποφυγή παρερμηνεύσεων, καταργείται το Π.Δ.603/1982 (ΦΕΚ 117Α).

Άρθρο 18: Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
 Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει να προστεθεί παράγραφος με τηνοποία θα προβλέπεται η στελέχωση των γενικών και ειδικών σχολείων προσχολικήςπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικούς νοσηλευτές όταν στιςσχολικές μονάδες φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, οι οποίοι λόγωτης αναπηρίας /πάθησής τους και μετά από εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένηγνωμάτευση του θεράποντος ιατρού χρήζουν την υποστήριξη σχολικού νοσηλευτή κατάτη διάρκεια και του σχολικού ωραρίου.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι Ιδιαίτερα προβλήματαπαρουσιάζονται στη φοίτηση των μαθητών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου1 ή ινσουλινοεξαρτώμενο, ειδικά κατά την παιδική ηλικία και στα πρώτα χρόνιαεμφάνισης της πάθησης τους.   Ηπαρακολούθηση του μαθητή με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη η και άλλων χρόνιωνπαθήσεων, ειδικά στα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αντιμετώπισηπροβλημάτων που απορρέουν από την φαρμακευτική τους ή θεραπευτική αγωγή (π.χ.υπογλυκαιμικών κρίσεων) απαιτεί την
παρουσία σχολικού νοσηλευτή. 

Άρθρο 20: Εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης
 Στο άρθρο 20 πρέπει να γίνει μιααναφορά στους κωφούς/βαρήκοους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης που αποκλείονται από τους εκπαιδευτικούς με τυπικά προσόντα στηνΕιδική Εκπαίδευση .50 και επομένως από την εργασία σε σχολεία κωφών και βαρήκοων.
Οι τίτλοι αυτοί που πρέπει να έχειένας εκπαιδευτικός για να οριστεί ως .50, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί ήμετεκπαιδεύσεις, προϋποθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσαςαπό τις οποίες αποκλείονται οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές βάσει του επισήμουΑναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιαεκπαίδευσή τους που εφαρμόζεται στις ΣΜΕΕ Κωφών και Βαρήκοων.

Πρόταση: Ειδικότερα για τους κωφούςκαι βαρήκοους εκπαιδευτικούς που έχουν φοιτήσει σε ΣΜΕΕ Κωφών και Βαρήκοων(Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), απαλλάσσονται από το κριτήριο της ξένηςγλώσσας και των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων και έχουν άμεση προτεραιότηταστη τοποθέτησή τους σε ΣΜΕΕ Κωφών και Βαρήκοων και μόνον.

Άρθρο 22: Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης
 Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαπιστώνει  ότι και με αυτό νομοσχέδιο η στελέχωση τωνμονάδων ειδικής εκπαίδευσης  γίνεται μεμετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή αναπλήρωση όταν διαπιστώνονται κενά. Ο χώροςτης ειδικής εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τωνμαθητών με αναπηρίες και των εκπαιδευτικών τους, απαιτεί την τοποθέτηση τωνεκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες με μόνιμησχέση εργασίας, ούτως ώστε να  διασφαλίζεικαι την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μόνο με αυτό τον τρόπο θααποφευχθεί ο πλήρης κατακερματισμός και το καθεστώς της ευέλικτης εργασίας τωνεκπαιδευτικών και των απασχολούμενων στην ειδική εκπαίδευση που οδηγούν στηνυποβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
Ως προς τα κοινωνικά κριτήρια και τις προσλήψεις τωνεκπαιδευτικών με αναπηρία καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις:

Πρόταση 1η :Ζητούμε στην περ. 3β το ποσοστό της κατάπροτεραιότητας πρόσληψης των εκπαιδευτικών με αναπηρία να προσδιοριστεί στο 20%όπως προβλέπονταν στον Πίνακα Α του ν. 3699/2008, ο οποίος καταργήθηκε.

Στην περ. 3β. του άρθρου 22, ως προς το τελευταίοεδάφιο θα θέλαμε να διευκρινιστεί η φράση που  αναφέρει ότι σε ποσοστό 10% ανάκλάδο και ειδικότητα και σε ποσοστό όχι παραπάνω από 15% σε κάθε σχολική μονάδακατά την διαδικασία των τοποθετήσεων.

Συγκεκριμένα ζητούμενα μας διευκρινίσετε εάν το ποσοστό 15% αφορά στο σύνολο των τοποθετήσεων ή στοσύνολο των διδασκόντων της σχολικής μονάδας;Διότι εάν αφορά στο σύνολοτης σχολικής μονάδας τότε σε κάποιες σχολικές μονάδες η πρόσληψη θα είναιαδύνατη.

Πρόταση 2η:Ζητούμε οι περ. γ και γβ να καταργηθούν διότι κατ’ αυτό τον τρόποδημιουργούνται εκπαιδευτικοί με αναπηρία δύο ταχυτήτων. 

Πρόταση 3η: Τα κοινωνικά κριτήρια πουτίθενται για την πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία ζητούμε να διαμορφωθούνβάσει της φιλοσοφίας που διέπει τον βασικό νόμο 2643/98 για την προστασία τηςαπασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Υπόαυτό το πρίσμα ζητούμε να συμπεριληφθούν στις διατάξεις περί κοινωνικώνκριτηρίων και οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 50% - 66,9% και να αυξηθείη μοριοδότηση.

Πρόταση 4ηΠροτείνουμε να απαλειφθεί η φράση  η αναπηρία δεν οφείλεται σε παθήσειςψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, δεδομένου ότιαντίκειται σε Διεθνείς Συμβάσεις και Ευρωπαϊκές Διακηρύξεις για τα δικαιώματατων ατόμων με ψυχική αναπηρία και εν γένει με τα δικαιώματα των ατόμων μεαναπηρία.

Βάσει των ανωτέρω προτείνουμε τακοινωνικά κριτήρια να διαμορφωθούν ως εξής:
-Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδωνΠρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% καιμέχρι  66,9% ύστερα από σχετικήπιστοποίηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που είναι σε ισχύ, υπό τηνπροϋπόθεση ότι η Πολιτεία τους παρέχει οι εύλογες προσαρμογές σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία , υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία τους παρέχει τις εύλογεςπροσαρμογές, τρεις (3) μονάδες.

-Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδωνΠρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% καιμέχρι  79,9%, ύστερα από σχετικήπιστοποίηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που είναι σε ισχύ, υπό τηνπροϋπόθεση ότι η Πολιτεία  τους παρέχειτις  εύλογες προσαρμογές σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία , πέντε (5) μονάδες.  

-Ηαναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον80% και άνω,ύστερα από σχετική πιστοποίηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που είναι σεισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία τους παρέχει τις εύλογες προσαρμογέςπου ορίζει η κείμενη νομοθεσία, οχτώ (8)μονάδες.

-Η αναπηρία τουλάχιστον 67% και άνω, τέκνουύστερα από πιστοποίηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής εφόσον είναι σε ισχύ ωςεξής: τέσσερις (4) μονάδες για το πρώτο,έξι  (6) μονάδες για το δεύτερο και οχτώ(8) μονάδες για το τρίτο.

Πρόταση 5η: Θεωρούμεαπαράδεκτη τη διάταξη μέσω της οποίας αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία από την παράλληλη στήριξη καιζητούμε την άμεση κατάργησή του σχετικού εδαφίου. 

Πρόταση 6ηΔεν κατανοούμε γιατί στο εδάφιομετά την περ. γ όπου αναφέρεται ότι Βεβαιώσεις πιστοποίησης ……………………λήγει ηισχύς τους τίθεται ως προϋπόθεση για να γίνει δεκτό πιστοποιητικό αναπηρίαςαπό αρμόδια αρχή προ ΚΕΠΑ, να έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος αίτηση γιαπιστοποίηση της αναπηρίας του στο ΚΕΠΑ.Ζητούμεη φράση εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση στα ΚΕΠΑ να απαλειφθεί.

Άρθρο 24: Διορισμοί καιΥπηρεσιακές Μεταβολές ΕΕΠ
Πρόταση 1η: Ζητούμε τα κοινωνικά κριτήριαόπως προτείνονται στο άρθρο 22 του παρόντος εγγράφου να ισχύσουν και για τουςδιορισμούς του Ε.Ε.Π.
Πρόταση 2η : Για τα άτομα με αναπηρία πουέχουν τα τυπικά προσόντα για το διορισμό τους σε θέσεις Ε.Β.Π. να ισχύσει η κατά προτεραιότητα πρόσληψήτους, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 22 περ. 3β. , στο ποσοστό πουπροτείνεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο παρόν έγγραφο. 
Επίσης αναφέρουμε ότι κατάτη πρόσληψη αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε σχολείο κωφών θα πρέπει ναπροηγείται πρώτα ο κωφός/βαρήκοος και έπειτα οι υπόλοιποι.
Ο λόγος είναι ότι εξαιτίας τηςπολιτικής στην Παιδεία που άσκησαν οι Κυβερνήσεις της χώρας εδώ και πολλάχρόνια δεν δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές των ειδικών σχολείων κωφών και βαρήκοωννα μάθουν την Αγγλική Γλώσσα (η οποία είναι προαπαιτούμενο σε πολλάμεταπτυχιακά προγράμματα) με αποτέλεσμα οι ακούοντες να έχουν πάντα τοπροβάδισμα στους πίνακες επιτυχόντων λόγω του μεταπτυχιακού τίτλου πουδιαθέτουν ενώ πολλοί κωφοί/βαρήκοοι έχουν μόνο το πτυχίο και κανέναμεταπτυχιακό. Από τη στιγμή που η πολιτική στην Παιδεία εφαρμόστηκε από τοΥπουργείο Παιδείας, πρέπει να δοθεί η αναγκαία διόρθωση στο εν λόγω θέμα.

Άρθρο 25 Διορισμοί ΕΒΠ καιΥπηρεσιακές Μεταβολές
Πρόταση 1η: Ζητούμε τα κοινωνικά κριτήριαόπως προτείνονται στο άρθρο 22 του παρόντος εγγράφου να ισχύσουν και για τουςδιορισμούς του Ε.Β.Π.
Πρόταση 2η : Για τα άτομα με αναπηρία πουέχουν τα τυπικά προσόντα για το διορισμό τους σε θέσεις Ε.Β.Π. να ισχύσει η κατά προτεραιότητα πρόσληψήτους, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 22 περ. 3β. , στο ποσοστό πουπροτείνεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο παρόν έγγραφο. 

Άρθρο 27: Μετεκπαίδευση – Επιμόρφωση
Πρόταση: Για τη διασφάλιση τηςπροσβασιμότητας των Κωφών/Βαρήκοων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, και ΕΒΠ που εργάζονταισε ΣΜΕΕ, στα επιμορφωτικά προγράμματα προτείνουμε να συνάπτεται  κάθε χρόνο σύμβαση έργου μεταξύ του ΥπουργούΠαιδείας και της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος που εκπονεί το Πρόγραμμα Διερμηνείαςστην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ν. 3106/2003) με σκοπό την διασφάλιση τηςδιερμηνείας στην ΕΝΓ στα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα.

Άρθρο 29: Ίδρυση ΣΜΕΕ στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Επίτου άρθρου 29 τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: Ηίδρυση ΣΜΕΑΕ μέσα στο ΕΙΚ αναφέρεται μόνο στο κεντρικό κατάστημα του ΕΙΚ στηνΑθήνα ή περιλαμβάνει και τα παραρτήματα του ΕΙΚ σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα; Καιτι θα γίνει με τα παραρτήματα του ΕΙΚ που έκλεισαν (Ιωάννινα, Χανιά); Δεν θαέπρεπε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Ευρώπη2020 στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία;

Άρθρο 32: Θέματα ΓενικήςΕκπαίδευσης
Τοάνοιγμα των προσλήψεων εκπαιδευτικών με αναπηρία στη Γενική Εκπαίδευση επί τηςαρχής του κρίνεται θετικά. Στην διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου το κατάπροτεραιότητα ποσοστό καθορίζεται στο 5%. Ζητούμε το ποσοστό αυτό ναπροσδιοριστεί στο 10% όπως είχε συμφωνηθεί σε συναντήσεις των εκπροσώπων τηςΕ.Σ.ΑμεΑ με τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Επίσηςκαι στην διάταξη του άρθρου 32 ζητούμε για λόγους αρχής να απαλειφθεί η φράση η αναπηρία δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, δεδομένου ότι αντίκειται σε Διεθνείς Συμβάσεις καιΕυρωπαϊκές Διακηρύξεις για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική αναπηρία και ενγένει με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube