Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Προτάσεις - παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του τελικού κειμένου Ε.Κ.Π.Υ όπως διαμορφώθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση με τον ΕΟΠΥΥ

ΕΣΑμεΑ
Η Ε.Σ.ΑμεΑ. καταθέτει τις προτάσεις -παρατηρήσεις της επί του τελικού κειμένου ΕΚΠΥ όπως διαμορφώθηκε  μετά τη δημόσια διαβούλευση με τον ΕΟΠΥΥ.

Οι προτάσεις που καταθέτουμε βασίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 4162/17.10.2014 εγγράφου της Ε.Σ.ΑμεΑ., το οποίο κατατέθηκε στην πρώτη φάση διαβούλευσης του ΕΟΠΥΥ για το νέο ΕΚΠΥ.

Οι προτάσεις μας κατά άρθρο έχουν ως εξής:
Άρθρο 2: «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί»

α)Το εδάφιο της ειδικής αγωγής θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: «Ως Ειδική Αγωγή, νοούνται οι ειδικές θεραπείες για παιδιά ασφαλισμένων σε ειδικά εκπαιδευτήρια, ιδρύματα περίθαλψης, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, εργαστήρια φυσικοθεραπείας.» 

Άρθρο 6: «Πρόληψη και προαγωγή υγείας»

α) Να εφαρμοστεί ο προγεννητικός έλεγχος σε γυναίκες και άνδρες με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών και για τη Δρεπανοκυτταρική Νόσο (Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική). 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση συμπλήρωση της δρεπανοκυτταρικής νόσου στην περ. β ως εξής : 

β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου………………
 • Αιματολογικές εξετάσεις (γεν. αίματος, φερριτίνης και εγκλείστων) για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσογειακής αναιμίας και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. 
 • Εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρυνση για μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο και κάλυψη…..»
γ) Για την πρόληψη και διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη, εξετάσεις γλυκόζης αίματος και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBA1c) κάθε πέντε χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από 15 έως 30 ετών και κάθε τρία χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30 ετών. 
Οι προαναφερθείσες εξετάσεις κάθε δύο χρόνια ειδικά σε άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη όπως :α) συγγενείς α΄ βαθμού με διαβήτη (κληρονομικότητα), β) παχυσαρκία (BMI>30), γ) γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, δ) γυναίκες με ιστορικό διαβήτη κύησης, ε) άντρες και γυναίκες άνω των 45 ετών, στ) ασθενείς που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία.

δ) PCR, κάθε έξι μήνες για προσδιορισμό του υϊκού φορτίου της ηπατίτιδας C στους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο, αιμορροφιλία -συγγενή αιμορραγική διάθεση.  

Τα τεστ PCR είναι απαραίτητα για την ανίχνευση της νόσου και παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας με τα αντίστοιχα φαρμακευτικά σκευάσματα των οποίων μάλιστα οι Περιλήψεις Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) συνιστούν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές την διενέργεια της εξέτασης.  Ωστόσο, ο ΕΟΠΠΥ δεν αποζημιώνει τις εξετάσεις αυτές ή τουλάχιστον όχι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ΠΧΠΧ. Το επιθυμητό θα ήταν να αποζημιώνονται 100% το σύνολο των απαιτούμενων εξετάσεων. 

ε) Σε ότι αφορά την Κυστική Ίνωση στον τομέα της πρόληψης και προαγωγής της υγείας  και συγκεκριμένα σχετικά με τις  εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου θεωρούμε άκρως απαραίτητο να παρέχονται στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής υποχρεωτικά και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου για την Κυστική Ίνωση,  όπως προβλέπεται και για το νόσημα της Μεσογειακής Αναιμίας, διότι η Κυστική Ίνωση είναι ένα σοβαρότατο πολυσυστηματικό και θανατηφόρο νόσημα και αποτελεί πλέον το πιο συχνό κληρονομικό νόσημα στην χώρα μας με περισσότερους από 500.000 φορείς του παθολογικού γονιδίου. 

ζ) Πρόληψη στον τομέα του HIV/AIDS:  

α) Στον τομέα της πρόληψης είναι προκριματικό ζητούμενο η πρόσβαση σε εξετάσεις διάγνωσης HIV και Ηπατιτίδων, με τρόπο που να διαφυλάσσεται η ανωνυμία και χωρίς την οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου, ως μέσο πρόνοιας και προστασίας του πολίτη και της Δημόσιας Υγείας,

β) Στον τομέα του Προγεννητικού ελέγχου,  επίσης θα πρέπει να ενταχθεί η δωρεάν εξέταση ανίχνευσης αντισωμάτων HIV και Ηπατιτίδων, για τους προαναφερόμενους λόγους. Πέραν όμως αυτών αποτελεί στοιχειώδες δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών η πρόσβαση σε Κέντρα Αναφοράς AIDS ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται, ιδιαίτερα οι μετερχόμενοι σε πρακτικές υψηλού κινδύνου. Ο έλεγχος αυτός με όσες δυσκολίες και αν γίνεται σήμερα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μειωθεί. Αντίθετα δε, οφείλει η Πολιτεία να τους επαυξήσει. 

Σημείωση: Γνωρίζουμε ότι η ένταξη των ανωτέρω προληπτικών εξετάσεων στον ΕΚΠΥ απαιτεί την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (νόμοι, Π.Δ). Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με τον ΕΟΠΥΥ θα οδηγήσει στην υιοθέτηση των προτάσεων μας. 

ΑΡΘΡΟ  8:«Διαγνωστικές - Ιατρικές Πράξεις» 

Να προστεθούν στο τέλος της 5ης παραγράφου του 8ου άρθρου τα εξής εδάφια: 

«α) Ο οργανισμός αποζημιώνει τα κρατικά νοσοκομεία με βάση τα παραστατικά τους για μη κοστολογημένες πράξεις, με γνωμάτευση ιατρού που υπηρετεί σε αυτά και  εφόσον αυτές διενεργούνται στα κρατικά νοσοκομεία, για τις ομάδες χρόνιων πασχόντων που είναι ενταγμένοι σε κέντρα αναφοράς αυτών, όπως νεφροπαθείς (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή ή μεταμόσχευση), θαλασσαιμικοί (μεσογειακή αναιμία δρεπανοκυταρρική νόσος), αιμορροφιλία κ.λπ.

β)Οι ασφαλισμένοι (άμεσα και έμμεσα) άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, ενταγμένοι σε κέντρα αναφοράς κρατικών νοσοκομείων, δεν καταβάλουν το ποσοστό συμμετοχής 15% για κοστολογημένες διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα κρατικά νοσοκομεία, είτε λόγω έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας, είτε λόγω σημαντικής καθυστέρησης πραγματοποίησης της εξέτασης που βάσει των διατάξεων συνταγογράφησης  διαγνωστικών εξετάσεων που είναι εν ισχύ, κρίνεται επείγουσα. Απαιτείται γνωμοδότηση από την ΑΥΕ του Οργανισμού. 

γ) Η αποζημίωση των μη κοστολογημένων εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων που δεν διενεργούνται αποδεδειγμένα σε δημόσιο νοσοκομείο εξετάζεται κατά περίπτωση από την ΑΥΣ ΕΟΠΥΥ. 

ΑΡΘΡΟ 9:  «Φαρμακευτική περίθαλψη» 

α) Να προστεθεί το πρώτο εδάφιο του τροποποιηθέντος ΕΚΠΥ  «Φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα για την αποκατάσταση της υγείας και της ικανότητας προς εργασία των ασθενών ή για ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση…», και να προστεθεί η φράση «Ειδικά για τους χρόνια πάσχοντες η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει και τα φάρμακα για την πρόληψη επιπλοκών της κύριας πάθησης»

β)Να προβλεφθεί με διακριτό τρόπο ότι οι χρόνια πάσχοντες αποζημιώνονται για φάρμακα που εμπεριέχονται στην αρνητική λίστα, εφόσον αυτό αιτιολογείται πλήρως με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού τους.  

γ) Να συμπληρωθούν οι ακόλουθοι παράγραφοι ως εξής: 

Στο τέλος της 5ης παραγράφου του προσχεδίου «Κάθε φάρμακο………..ν. 4172/2013» να συμπληρωθεί το ακόλουθο εδάφιο: Οι ιατροί των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου μπορούν να συνταγογραφούν όλα τα σκευάσματα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της νόσου και των επιπλοκών αυτής ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. 

Ομοίως στο τέλος της 10ης παραγράφου του προσχεδίου «Στους δικαιούχους…….του δικαιούχου» να συμπληρωθεί το ακόλουθο εδάφιο: Οι ιατροί των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου μπορούν να συνταγογραφούν όλα τα σκευάσματα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της νόσου και των επιπλοκών αυτής ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους

δ)Υγειονομικό Υλικό: Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το υγειονομικό υλικό: 
Στην περίπτωση Δ. (ινσουλινοθεραπευόμενοι τύπου 2 και με αντιδιαβητικά δισκία) να προστεθούν στη μηδενική συμμετοχή  και οι σκαρφιστήρες

ε)ΙΙ. Συσκευές έγχυσης φαρμάκων και συσκευές σίτισης:
Στην περ. α. της παρ. ΙΙ τίθεται ως ανώτατο ποσό αποζημίωσης για την αντλία έγχυσης ινσουλίνης το ποσό 2.370,00. Σας επισημαίνουμε ότι το ποσό αυτό δεν καλύπτει αντλίες υψηλής  τεχνολογίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή διατίθενται  στην ελληνική αγορά και το κόστος ανέρχεται περίπου στο ποσό των 2.700,00€. 

Προτείνουμε να τροποποιηθεί η διάταξη, ώστε το κόστος της αντλίας έγχυσης ινσουλίνης, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νέο προσχέδιο του ΕΚΠΥ, να καλύπτεται σε ποσοστό 100% επί της τιμής αγοράς. 

ζ) Στην παρ. ΙΙΙ δ. προτείνεται στο απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150€ να συμπεριληφθεί το  χειρουργικό σαπούνι surgicalscrub το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον ισχύοντα ΕΚΠΥ

η) Συμπλήρωση του Κανονισμού με αναλώσιμα υλικά για άτομα με κινητικές αναπηρίες.
 • Να προβλεφθεί χορήγηση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού περιποίησης κατακλίσεων  όπως γάζες, λευκοπλάστ,  πάνες ακράτειας, υποσέντονα, χαρτοβάμβακας, γάντια κ.λ.π. 
 • Να προβλεφθεί έγκριση δαπάνης ποσού 300€ για τη χορήγηση υπερηβικού καθετήρα: Για τους ασφαλισμένους που έχουν υπερηβικό καθετήρα ζητούμε να εγκρίνετε μηνιαία δαπάνη 300 ευρώ η οποία αντιστοιχεί στην αγορά ειδικών καθετήρων και ειδικών ουροσυλλεκτών (ο αριθμός των προαναφερόμενων ασφαλισμένων είναι ελάχιστος).
θ) Συμπλήρωση του Κανονισμού με αναλώσιμα υλικά για τους πάσχοντες από κυστική ίνωση ως εξής: «Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση για την δαπάνη αγοράς των παρακάτω ειδών αναλωσίμου υγειονομικού υλικού: συστήματα έγχυσης ορού, βελόνες, σύριγγες, φλεβοκαθετήρες, στατώ ορού, λευκοπλάστ, γάζες, επίδεσμο που είναι αναγκαίαγια την πραγματοποίηση της κατ’ οίκονενδοφλέβιας αγωγής». 

ι) Προτάσεις σχόλια παρατηρήσεις για την περ. θ. «Ειδικά για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία……»

Ζητούμε να συμπεριληφθούν ειδικά για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο τα παρακάτω υλικά 
 •  Waterforinjection ανάλογα με την ποσότητα που ορίζει ο γιατρός Βαμβάκι 1 bt/μήνα

κ)  Να προβλεφθεί η χορήγηση αναλωσίμου υλικού για την πραγματοποίηση της κατ’ οίκον ενδοφλέβιας αγωγής στους πάσχοντες από Κυστική Ίνωση. Προτείνεται η συμπερίληψη της ακόλουθης παραγράφου: «Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση για τη δαπάνη αγοράς των παρακάτω ειδών αναλωσίμου υγειονομικού υλικού: συστήματα έγχυσης ορού, βελόνες, σύριγγες, φλεβοκαθετήρες, στατώ ορού, λευκοπλάστ, γάζες, 

ΑΡΘΡΟ 10: Νοσοκομειακή Περίθαλψη 

ΙΖ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΤΗΣ:

γ) Παρ. ΙΖ. Αποκλειστική νοσηλεύτρια: 
 • Να δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με κινητική αναπηρία και βαριές πολλαπλές αναπηρίες που έχουν ανάγκη αποκλειστικής νοσηλεύτριας, να τη χρησιμοποιούν ημέρα ή νύχτα(δυνατότητα επιλογής) για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. 
Ως εκ τούτου ζητούμε η πρώτη παράγραφος της περ. ΙΖ να γραφτεί ως εξής: 

«Η αναγνώριση απόδοσης δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσηλεύτριας/τη, ανά νοσηλεία, είναι δυνατή  σε κρατικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές σε βαριά περιστατικά, για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή νύκτας και μέχρι 8 νύκτες. Σε ασθενείς με βαριά αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον  80%, που κρίθηκαν από Ειδικές Επιτροπές (ΚΕΠΑ) ή άλλες Υγ/κές Επιτροπές και ορίζουν το ποσοστό, εγκρίνονται μέχρι 12 νύκτες» 

Προσοχή: Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό από «άνω του 80%» πρέπει να διορθωθεί και να αναγραφεί «ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%» διότι βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία -τετραπληγία βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και κατηγορίες βαριά χρονίως πασχόντων κρίνονται από τις ΑΥΕ ΚΕΠΑ με ποσοστό 80%. 

δ) Στην παρ. ΙΗ. «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργάνων» στο τέλος της 3ης  παραγράφου «Διαγνωστικές ……….χωρίς συμμετοχή» ζητούμε να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο : «Ο οργανισμός αποζημιώνει πλήρως τις εξετάσεις  προμεταμοσχευτικού ή μεταμοσχευτικού ελέγχου στα κρατικά νοσοκομεία όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό,οι μη κοστολογημένες διαγνωστικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες που διενεργούνται για προμεταμοσχευτικό ή μεταμοσχευτικό έλεγχο στα κρατικά νοσοκομεία με βάση τα παραστατικά τους και μετά από γνωμάτευση ιατρού που υπηρετεί σε αυτά, αποζημιώνονται μετά από αίτηση στην ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ»  

ΑΡΘΡΟ 12 «Οδοντιατρική - στοματολογική περίθαλψη»

α) Στο εν λόγω άρθρο προτείνουμε να ενταχθεί και η θεραπεία της περιοδοντικής νόσου στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, η οποία νόσος επηρεάζει αρνητικά τη ρύθμιση του σακχάρου. 

Αιτιολογική Έκθεση: Όπως αναφέρει στην υπ’ αριθ. πρωτ. 672/22.9.2014  επιστολή του προς τον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά, επιδημιολογικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η περιοδοντίτιδα επιδρά αρνητικά στο γλυκαιμικό έλεγχο των ασθενών με διαβήτη. Υπάρχει επίσης σχέση μεταξύ βαρύτητας της περιοδοντίτιδας και των επιπλοκών του διαβήτη όπως και της εμφάνισης διαβήτη σε ασθενείς που πάσχουν από περιοδοντίτιδα. 
Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες δείχνουν μείωση των τιμών της γλυκοζυλιομένης αιμοσφαιρίνης 0,4% τρεις μήνες μετά τη συντηρητική θεραπεία περιοδοντίτιδας, ασθενών που έπασχαν από διαβήτη, ισοδύναμο αποτέλεσμα της προσθήκης ενός δεύτερου αντιδιαβητικού φαρμάκου σε αυτούς τους ασθενείς. 

Για τους παραπάνω λόγους καθίσταται απαραίτητη η αποζημίωση της θεραπείας της περιοδοντικής νόσου στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη. 

β) Πλήρη αποζημίωση των οδοντιατρικών πράξεων στους πάσχοντες από ΣκΠ δεδομένου ότι οι φλεγμονώδεις καταστάσεις προκαλούν ώσεις για τις οποίες απαιτείται νοσηλεία, θεραπεία με κορτιζόνη, φυσιοθεραπείες κ.λπ. Για την αποφυγή δυσμενών και κοστοβόρων καταστάσεων απαιτείται η αποζημίωση των οδοντιατρικών πράξεων στους πάσχοντες από ΣκΠ. 

ΆΡΘΡΟ 14: «Φυσικοθεραπείες-εργοθεραπείες-λογοθεραπείες» 

α) Ο τίτλος στο άρθρο 14 περιορίζεται αποκλειστικά στα ενήλικα άτομα, χωρίς να δηλώνεται πρόδηλα και η δυνατότητα συμμετοχής των ανηλίκων στις ανωτέρω θεραπείες (Φυσικοθεραπείες-λογοθεραπείες-εργοθεραπείες-ψυχοθεραπείες ενηλίκων»).

β) Να συμπεριληφθούν στην περ. δ με διακριτό τρόπο: 
 • οι πάσχοντες από αιμορροφιλία για τη  χορήγηση τουλάχιστον 12 συνεδριών φυσικοθεραπευτικών πράξεων το εξάμηνο ή και περισσότερων εφόσον αυτό κρίνεται από το θεράποντα ιατρό, μετά από πλήρη αιτιολόγηση και να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος προς τις Υγειονομικές Μονάδες  Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπών φορέων παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η πρόβλεψη αυτή καθίσταται απαραίτητη στους αιμορροφιλικούς λόγω των δυσκαμψιών και αρθροπαθειών που επιφέρει η πάθηση.
 • οι πάσχοντες από κυστική ίνωση: Για τους πάσχοντες από Κυστική Ίνωση ζητούμε τη χορήγηση έως 10 συνεδριών το μήνα για απεριόριστο χρονικό διάστημα, διότι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση υποβάλλονται καθημερινά και εφόρου ζωής σε αναπνευστική φυσικοθεραπεία και η συνδρομή φυσικοθεραπευτή κρίνεται απαραίτητη ειδικά στις μικρές ηλικίες και σε περιόδους έξαρσης λοιμώξεων ή σε βαριά περιστατικά της νόσου.
ΑΡΘΡΟ 15 «Πρόσθετη περίθαλψη - Θεραπευτικά μέσα» 

α) Να προβλεφθεί η αντικατάσταση εξαρτημάτων των τεχνητών μελών (γόνατος, πέλματος, θήκης και τα αντίστοιχα των άνω άκρων) που έχουν υποστεί βλάβες λόγω φθοράς, στην πενταετία. 

δ) Να καταργηθεί η συμμετοχή σε ποσοστό 25% για την χορήγηση ορθοπεδικών ειδών, κηδεμόνων και προθέσεων άνω ή κάτω άκρων για άτομα με κινητική αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ. «Διάφορες Συσκευές» 

α) περ. γ : Προτείνουμε για λόγους ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων χρονίως πασχόντων, να καλυφθεί εξολοκλήρου η δαπάνη αντλίας αποσιδήρωσης 

Προτείνουμε η περ. γ της παρ. Δ. «Διάφορες Συσκευές» να τροποποιηθεί ως εξής: Στους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο την κάλυψη της δαπάνης αντλίας αποσιδήρωσης (ή έκχυσης δεσφεροζαμίνης)  σε ποσοστό 100%, κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού και την αντικατάστασή της  ανά 5ετία.

β) Χορήγηση «Πρότυπου  φορητού συστήματος  για την ασφαλή εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης».
Το Πρότυπο φορητό σύστημα για την ασφαλή εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης αποτελείται από χώρο μεταφοράς και θέρμανσης διαλυμάτων, πεδίο αλλαγής που αποστειρώνεται, θερμαντικό σώμα, γάντζους ανάρτησης διαλυμάτων, ηλεκτρονικό πιεσόμετρο, ηλεκτρονικό ζυγό βάρους σώματος, ηλεκτρονικό ζυγό διαλυμάτων, ο οποίος ελαχιστοποιεί τη χρονική διάρκεια κάθε περιτοναϊκής αλλαγής κατά 50%, δοχεία ψεκασμού αντισηπτικών και ειδικές θέσεις αναλωσίμων (γάζες, γάντια, λαβίδες κλπ). 
Η εν λόγω συσκευή σε καμία περίπτωση δεν ζημιώνει τον οργανισμό, καθώς απευθύνεται σε συγκεκριμένους ασθενείς οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Άλλωστε σε διάστημα 6-7 ετών μέσω ασφαλιστικών ταμείων έχουν χορηγηθεί περίπου 76 συσκευές. Τα οφέλη δε που έχουν οι πάσχοντες από την αυτονομία που απολαμβάνουν μέσω της συσκευής είναι πολλαπλάσια.   

 γ) Πρόβλεψη χορήγησης τεχνικών βοηθημάτων υγείας για κωφούς/βαρήκοους  και άτομα με τύφλωση/προβλήματα όρασης

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα τεχνικά βοηθήματα υγείας είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση βασικών καθημερινών αναγκών που προέρχονται από τις αισθητηριακές αναπηρίες της τύφλωσης και της κώφωσης. Η παροχή βοηθημάτων της σύγχρονης τεχνολογίας δεν αποτελεί πολυτέλεια για τα τυφλά και κωφά άτομα. Τα βοηθήματα αυτά διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων και την ένταξή τους στις δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Οι πιο κάτω προτάσεις είναι προϊόν προσεκτικής επιλογής και προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των αναγκών της κάθε αναπηρίας. 

Ζητούμε τη χορήγηση τεχνικών μέσων υγείας με απόφαση του Δ.Σ. ως εξής:

1) Οι τυφλοί ασφαλισμένοι να δικαιούνται την παροχή: 
 • 2 λευκών μπαστουνιών ανά έτος μέχρι του ποσού των 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έκαστο.
 • Ένα ομιλούν θερμόμετρο ετησίως μέχρι του ποσού των 17 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 • Ένα ομιλούν πιεσόμετρο ανά τριετία μέχρι του ποσού των 200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά από γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας που θα βεβαιώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας. 
 • Μία ομιλούσα συσκευή μέτρησης σακχάρου ανά τριετία μέχρι του ποσού των 150 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά από γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας που θα βεβαιώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας.  
2) Οι κωφοί ασφαλισμένοι να δικαιούνται : 
 • Πλήρη κάλυψη αναλωσίμων των ακουστικών βαρηκοΐας 
 • Ασύρματο σύστημα φωτεινής ειδοποίησης (πομπός κουδουνιού, τηλεφώνου, ειδοποίησης για κλάμα μωρού)
 • Πομπός συναγερμού
 • Δέκτης φωτεινών σημάτων 
 • Ρολόγια - ξυπνητήρια (φορητά & ψηφιακά) 
 • Φάρος πόρτας 
 • Τηλέφωνα με δυνατότητες βιντεοκλήσεων 
 • Κάμερα Η/Υ 
 • Νeckloop-επαγωγικός ενισχυτής για μουσική 
 • Ενισχυτής για κινητά τηλέφωνα
 • Στατικός ενισχυτής τηλεφώνου
 • Τηλέφωνο με ενίσχυση και φωτεινή ειδοποίηση
 • Ενισχυτής για παρακολούθηση τηλεόρασης και ραδιοφώνου
 • Κινητά τηλέφωνα-Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 
Επίσης, προτείνουμε να προβλεφθούν τα παραπάνω 4 βοηθήματα, τα οποία παρείχε ο ΟΠΑΔ και περιλαμβάνονται στην απόφαση Υ9/146801/Φ.ΟΠΑΔ/3-4-2008.
 • Έγκριση κάλυψης ποσού 1.100 ευρώ έκαστη για την τοποθέτηση πλαστικών οφθαλμικών προθέσεων και αντίστοιχα 800 ευρώ για τοποθέτηση γυάλινων οφθαλμικών προθέσεων. 
 • Ελάχιστη αποδιδόμενη τιμή για την προμήθεια γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής για την μυωπία 100 ευρώ και την πρεσβυωπία 90 ευρώ, ενώ για τα πολυεστιακά και διαπλαστικά γυαλιά και φακούς αποδιδόμενο ποσό 180 ευρώ ανά έτος το ζεύγος, χωρίς τη συμμετοχή του ασφαλισμένου. 
 • Για άτομα με μερική απώλεια όρασης, οθόνη μεγέθυνσης χαρακτήρων CCTV. 
 • Μία ομιλούσα ζυγαριά σώματος ανά τριετία μέχρι του ποσού των 100 ευρώ.
Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τα όσα σας θέτουμε με το παρόν υπόμνημά μας, διότι το οικονομικό βάρος που επωμίζονται τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις είναι  δυσβάστακτο. 

Άρθρο 16: Μετακινήσεις

α) Στο σημείο Δ. αναφέρεται ότι «Για την αποζημίωση μετακινήσεων νεφροπαθών και πασχόντων από μεσογειακή αναιμία απαιτείται, η προσκόμιση από αυτούς σχετικής μηνιαίαςιατρικής γνωμάτευσης Διευθυντή, της εκάστοτε υγειονομικής μονάδας αιμοκάθαρσης ή μετάγγισης, από την οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και ο αριθμός των πραγματοποιούμενων μηνιαίων αιμοκαθάρσεων ή μεταγγίσεων αντιστοίχως.» 

H γνωμάτευση του ιατρού, σε ότι αφορά την αποζημίωση μετακινήσεων πασχόντων από μεσογειακή αναιμία ζητούμε να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού το νόσημα δεν αλλάζει. Π.χ. για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία θα προσκομίζεται απλά ο αριθμός των μεταγγίσεων για το διάστημα που αιτείται ο ασφαλισμένος τη δαπάνη και σαφώς όχι πέραν του ενός έτους.

β) Ζητούμε οι πάσχοντες από Δρεπανοκυτταρική νόσο που χρήζουν μετάγγισης να αποζημιώνονται αντιστοίχως.

γ)  Να προβλεφθεί αποζημίωση οδοιπορικών σε πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας σε εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτείται περιοδική νοσηλεία και ενδονοσοκομειακή θεραπεία. Αναφερόμαστε σε πάσχοντες από ΣκΠ, οι οποίοι πρέπει μηνιαίως να μεταβαίνουν σε νοσηλευτικό ίδρυμα για τη θεραπεία τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 

α) Ζητούμε να αρθεί η επιβολή ηλικιακού κριτηρίου για την χορήγηση κάποιων ειδών. Έχουν αναφερθεί κάποια είδη που χορηγούνταν με τον προηγούμενο ΕΚΠΥ όπως χειροκίνητο νοσοκομειακό κρεβάτι τροχήλατο, νοσοκομειακό κρεβάτι ηλεκτροκίνητο(πλήρες), απλό χειροκίνητο αμαξίδιο για τετραπληγικούς.  

β) Ο  όρος ολοκληρωτική φθορά για την αποκατάσταση αμαξιδίων και άλλων ειδών πρέπει να διαγραφεί. 

γ) Να προβλεφθεί η μη καταβολή συμμετοχής σε ποσοστό 25% για την χορήγηση ορθοπεδικών ειδών, κηδεμόνων και προθέσεων άνω και κάτω άκρων στους έχοντες κινητική αναπηρία με ποσοστό  67% και άνω. 

δ) Πρόταση για τους νεφελοποιητές σε ότι αφορά την Κυστική Ίνωση: 

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση κάνουν χρήση νεφελοποιητή καθημερινά για πολλές ώρες. Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε να αναγνωριστεί η δαπάνη για την αγορά νεφελοποιητή ειδικού τύπου για την Κυστική Ίνωση, αξίας 1.000 ευρώ περίπου, ο  οποίος πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρία χρόνια. Να προβλεφθεί στον Κανονισμό η αντικατάσταση των αναλωσίμων του, ήτοι σωλήνες, δοχείου φαρμάκου, ηλεκτρονική γεννήτρια/κεφαλή αερολύματος, φίλτρα συνολικής αξίας 160 ευρώ, όπως και να προβλεφθεί καταστατικά ο χρόνος αντικατάστασης των αναλωσίμων περιοδικά, ανά εξάμηνο για λόγους πρόληψης διαμόλυνσης. 

Επίσης, ζητούμε να εξεταστεί η κάλυψη του κόστους για την αγορά συσκευών φυσικοθεραπείας (όπως flutter, pepmask, cornet κ.α.) τα οποία χρησιμοποιούν οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση καθημερινά για την αναπνευστική φυσικοθεραπεία, όπως και στατώ ορού, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις ασφαλισμένων (π.χ. ασθενείς που κάνουν περιτοναϊκή κάθαρση) διότι οι περισσότεροι ασθενείς με Κυστική Ίνωση νοσηλεύονται κατ’οίκον ανά τακτά διαστήματα προκειμένου να λάβουν πολυήμερη ενδοφλέβια αγωγή.
Τέλος,  ζητούμε την τροποποίηση του κανονισμού ώστε η φιάλη υγρού ή αερίου  οξυγόνου να χορηγείται χωρίς συμμετοχή στους ασφαλισμένους βάσει του τιμολογίου, διότι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση στα τελικά στάδια της νόσου χρειάζονται πολλές φιάλες υγρού/αερίου οξυγόνου και το κόστος της συμμετοχής για την αγορά του είναι δυσβάστακτο.

ε) Για τα ειδικά θεραπευτικά υποδήματα Διαβήτη : Με κύριο γνώμονα ότιανήκουμε στους  χρήστες του ΕΚΠΥ που η επιβίωση τους εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία  του, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας.

1.Περιορισμός της συνταγογράφησης μόνο στους πάσχοντες που έχουν ένδειξη και όχι σε όλους τους ανθρώπους με διαβήτη 

Τα θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη πρέπει να χορηγούνται σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα στα άτομα με διαβήτη με πόδια υψηλού κινδύνου για ακρωτηριασμό, με στόχο τη μείωση των ακρωτηριασμών και την εξοικονόμηση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι σε όλους πάσχοντες, διότι τότε η δαπάνη καθίσταται ασύμφορη για τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει πίνακας για τη χορήγηση υποδημάτων και λοιπών μέσων αποφόρτισης στο σύνδρομο του διαβητικού ποδιού ανά κατηγορία βαρύτητας, για να διευκρινίζεται σε ποια άτομα με διαβήτη  χορηγούνται αυτά τα προϊόντα. Επιπλέον θα πρέπει να χορηγούνται με τον τρόπο που χορηγούνται τα αναλώσιμα διαβήτη, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να επιβαρύνεται μόνο με τη συμμετοχή του. Αυτό θα αυξήσει την συμμόρφωση και θα οδηγήσει σε λιγότερους ανάπηρους και ακρωτηριασμένους πολίτες.

2. Απόδοση δαπάνης μόνο σε προϊόντα με άδεια κυκλοφορίας για τη χρήση που προορίζονται 

Θα πρέπει να αποδίδεται δαπάνη αυστηρά και  μόνο σε υποδήματα  που έχουν εγγραφεί στα μητρώα του ΕΟΦ και έχουν άδεια κυκλοφορίας για χρήση σε άτομα με διαβήτη με περιφερική νευροπάθεια και αγγειοπάθεια για τη μείωση των εξελκώσεων και ακρωτηριασμών.Για τα υποδήματα που γίνονται παρεμβάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες συγκεκριμένου ατόμου, θα απαιτείται επιπλέον δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, όπου θα αναγράφεται ότι το προϊόν  κατασκευάστηκε  σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

Στη χώρα μας προωθούνται και πωλούνται πολλά ανατομικά και επικίνδυνα για διαβητικό πόδι υποδήματα σαν διαβητικά, καλύπτονται δε από τον ΕΟΠΥΥ διότι δεν υπάρχει διαδικασία ελέγχου. Η διαδικασία που αναφερόταν στην από 21/1/2013 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία  ο ιατρός έπρεπε να ελέγχει την καταλληλότητα των προϊόντων μετά την αγορά, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα διότι ο έλεγχος των προϊόντων δεν γίνεται με το μάτι, αλλά με βάσει τις άδειες κυκλοφορίας τους και τις κλινικές τους μελέτες.

Η Ομοσπονδία μας έχει διαμαρτυρηθεί με πολλές επιστολές προς εσάς, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Το ίδιο άκαρπες απέβησαν και οι προσπάθειες της ΕΜΕΔΙΠ, του αρμόδιου για το διαβητικό πόδι επιστημονικού φορέα της χώρας μας. Είναι γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας εξαπατούνται και αντί για θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη προμηθεύονται απλά ανατομικά/ελαστικά υποδήματα και επικίνδυνα για τα πόδια τους προϊόντα.

Τα προϊόντα αυτά στις χώρες τις Ευρώπης χορηγούνται με barcodes και κωδικούς συνταγογράφησης. Μέχρι εφαρμογής κωδικών συνταγογράφησης και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αυτών των προϊόντων και στη χώρα μας θα πρέπει να διασφαλιστεί ο έλεγχος με άλλον τρόπο. Γι’ αυτό και προτείνουμε μαζί με την απόδειξη να χορηγείται και  βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα υποδήματα που έχουν αγοραστεί με την απόδειξη λιανικής νούμερο... έχουν άδεια κυκλοφορίας  για τη  χρήση σε διαβητική νευροπάθεια /αγγειοπάθεια και συνοδεύονται από κλινική μελέτη για την αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη εξελκώσεων.

3. Προσαρμογή της συχνότητας χορήγησης στις πραγματικές ανάγκες και του αποδοτέου ποσού στις πραγματικές τιμές, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η μείωση των ακρωτηριασμών και λιγότεροι ανάπηροι πολίτες.

Α.Οι άνθρωποι με διαβήτη που ανήκουν στην κατηγορία 3 και 4 του πίνακα ταξινόμησης  έχουν πόδια ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου σε σχέση με την κατηγορία 1. Ο κυριότερος παράγοντας για να τον αποφύγουν είναι η αποφόρτιση μέσω αποκλειστικής χρήσης  θεραπευτικών υποδημάτων και γι’ αυτό, για παράδειγμα στην Γερμανία, τους χορηγούνται 2 υποδήματα και μια παντόφλα, κάθε έτος. Πρέπει λοιπόν να τους χορηγείται τουλάχιστον ένα υπόδημα κάθε χρόνο όπως και στην κατηγορία 1, διότι :

-είναι πολύ υψηλού κινδύνου για ακρωτηριασμό και το βασικό τους όπλο για να τον
 αποφύγουν είναι να αποφορτίζουν τα πόδια τους φορώντας θεραπευτικά υποδήματα    
 διαβήτη 
-τα πόδια τους αλλάζουν συνέχεια σχήμα με αποτέλεσμα να πρέπει να αλλάζουν σχήμα και τα υποδήματα τους
-τα πόδια τους δεν εισέρχονται σε υποδήματα του εμπορίου λόγω των παραμορφώσεων που έχουν. 

Β. Τα υποδήματα αποφόρτισης και τα εξατομικευμένα cast αποφόρτισης, δίνονται σε ανοιχτά έλκη και κατάγματα σαρκώ, καταστάσεις δηλαδή που βρίσκονται σε πολύ αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμό.  Θα πρέπει να χορηγούνται κάθε φορά που υπάρχει νέο έλκος ή κάταγμα και όχι να μην υπάρχει αντικατάσταση, διότι

-Οι πάσχοντες που έχουν κάτι από τα παραπάνω μπορεί να  υποτροπιάσουν και όχι απαραίτητα στο ίδιο σημείο, οπότε και κάθε φορά χρειάζονται διαφορετικά κατασκευασμένο υπόδημα ή cast..
-τα πόδια αυτών των ατόμων αλλάζουν σχήμα, επομένως υπόδημα που τους έκανε στο παρελθόν όχι μόνο να μην είναι κατάλληλο πλέον για τα πόδια τους, αλλά να είναι και επικίνδυνο

Να τονίσουμε ότι τα προϊόντα αυτά με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι πρώτης επιλογής για την αποτροπή του ακρωτηριασμού 

Γ.Το κόστος των υποδημάτων με άδεια κυκλοφορίας για χρήση σε διαβητική νευροπάθεια/αγγειοπάθεια όλων των εταιρειών που κυκλοφορούν στην Ευρώπη είναι 250-300 ευρώ. Όταν το υπόδημα γίνεται εξατομικευμένο για σοβαρές παραμορφώσεις/σαρκώ/ακρωτηριασμό μπορεί να φτάσει και 500-900 ευρώ, ανάλογα με τις προδιαγραφές που θα τηρηθούν. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δαπάνη για θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως έχει αποδειχθεί και από οικονομοτεχνικές μελέτες. Τα νευροπαθητικά και αγγειοπαθητικά πόδια έχουν υποστεί αλλαγές στην δομή και λειτουργικότητα τους, με αποτέλεσμα να στρεσάρονται στα κοινά υποδήματα του εμπορίου και να κινδυνεύουν από εξελκώσεις και τραύματα, οι οποίες σε ποσοστό 15% καταλήγουν σε ακρωτηριασμό. Εδώ πρέπει να σας τονίσουμε ότι για το 90% των ακρωτηριασμών στα άτομα με διαβήτη, αιτία είναι η χρήση ακατάλληλου υποδήματος. Τα υποδήματα με άδεια κυκλοφορίας για χρήση σε διαβητική νευροπάθεια και αγγειοπάθεια είναι ειδικά χειροποίητα κατασκευασμένα για τα πόδια αυτά, τα αποφορτίζουν τουλάχιστον 50%, σταματούν τις παραμορφώσεις στα δάχτυλα, στα μετατάρσια, στην ποδοκνημική, σταματούν τις τριβές διότι γίνονται στα μέτρα των ποδιών και έχουν αποδείξει μέσα από κλινικές μελέτες ότι μειώνουν σημαντικά την εμφάνιση εξελκώσεων. Να τονίσουμε ότι το κόστος αντιμετώπισης ενός έλκους ανέρχεται στις 16.700-27.000ευρώ και ενός ακρωτηριασμού στις 30.000-60.000 ευρώ.

Πίνακας χορήγησης θεραπευτικών υποδημάτων και λοιπών μέσων αποφόρτισης ανά κατηγορία βαρύτητας.

Στα άτομα με διαβήτη και πόδια υψηλού κινδύνου και αυτοί είναι όσοι εμφανίζουν διαβητική νευροπάθεια με απώλεια της αισθητικότητας ή και περιφερική αρτηριοπάθεια,  με ενεργό έλκος στα κάτω άκρα, ή έλκος στο παρελθόν, ή ανατομικές βλάβες (παραμορφώσεις)  που οδηγούν σε τοπικά αυξημένες πιέσεις, χορηγούνται τα είδη που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΘΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με ένθετα πέλματα Σακχαρώδης Διαβήτης με απώλεια αίσθησης στα κάτω άκρα λόγω πολυνευροπάθειας ή/και περιφερικής αγγειοπάθειας 250 ευρώ (ζεύγος) Κάθε χρόνο ένα ζεύγος
2 Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με εξατομικευμένα πέλματα Σακχαρώδης διαβήτης με επουλωμένο έλκος 250 ευρώ ζεύγος υποδήματος 68 ευρώ ζεύγος πελμάτων Κάθε χρόνο ένα ζεύγος
3 Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη εξατομικευμένα κατόπιν γύψινου προπλάσματος με εξατομικευμένα πέλματα Σακχαρώδης διαβήτης με πολυνευροπάθεια ή/και αγγειοπάθεια και Σοβαρές παραμορφώσεις στο σχήμα του ποδιού Ή Διαβητική οστεαρθροπάθεια CHARCOT 330 ευρώ ζεύγος υποδήματος -με προσαύξηση 80 ευρώ στις περιπτώσεις επιπλέον στήριξης της ποδοκνημικής -με προσαύξηση 250 σε περίπτωση κατασκευής ανόμοιων σολών, σύμφωνα με το σχήμα του ποδιού 100 ευρώ ζεύγος πελμάτων Κάθε χρόνο ένα ζεύγος
4 Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη εξατομικευμένα κατόπιν γύψινου προπλάσματος με εξατομικευμένα πέλματα ειδικά διαμορφωμένα για αντικατάσταση της ακρωτηριασμένης περιοχής με θερμοπλαστικά υλικά Σακχαρώδης διαβήτης με απώλεια αίσθησης λόγω πολυνευροπάθειας και αγγειοπάθειας με μερικό ακρωτηριασμό 330 ευρώ ζεύγος υποδήματος -με προσαύξηση 100 σε περίπτωση προσθήκης ανθρακονήματος -με προσαύξηση 80 ευρώ στις περιπτώσεις επιπλέον στήριξης της ποδοκνημικής -με προσαύξηση 250 σε περίπτωση κατασκευής ανόμοιων σολών, σύμφωνα με το σχήμα του ποδιού 150 ευρώ ζεύγος πελμάτων Κάθε χρόνο ένα ζεύγος
5 Yπόδημα αποφόρτισης (halfshoes) 38,00 ευρώ (τεμάχιο) 38,00 ευρώ (τεμάχιο) Όποτε εμφανίζεται έλκος ή σαρκώ
6 Εξατομικευμένος νάρθηκας (cast) 261,00 ευρώ (τεμάχιο) 261,00 ευρώ (τεμάχιο) Όποτε εμφανίζεται έλκος ή σαρκώ
7 Μπότα αποφόρτισης (aircast) 69,00 ευρώ (τεμάχιο) 69,00 ευρώ (τεμάχιο) Όποτε εμφανίζεται έλκος ή σαρκώ


Για την απόδοση της δαπάνης απαιτείται ιατρική γνωμάτευση παθολόγου εξειδικευμένου στον διαβήτη ή ενδοκρινολόγου, ή αγγειοχειρουργού ή φυσιάτρου ή ορθοπεδικού και σφραγίδα ελεγκτή. Όταν πρόκειται για θεραπευτικά υποδήματα βεβαίωση του προμηθευτή ότι το προϊόν έχει άδεια κυκλοφορίας σε διαβητική νευροπάθεια/αγγειοπάθεια και συνοδεύεται από κλινική μελέτη για την αποτελεσματικότητα του (η βεβαίωση είναι απαραίτητη  μέχρι εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, του κωδικού συνταγογράφησης και των barcodes). 


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube