Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος για τα μέτρα ανακούφισης των ΑμεΑ

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος για τα μέτρα ανακούφισης των ΑμεΑ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 69/2.7.2015) ο Νόμος 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις».
Ο νόμος, προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προγράμματα, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από την 1η Σεπτεμβρίου για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.
Η εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής.

Για την ένταξη αναπήρων στα προνοιακά προγράμματα γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις των Ανώτατων Στρατιωτικών Υγειονομικών Επιτροπών (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώσματος).
Οι εν λόγω γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ και μπορούν να έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτουμένου προνοιακού προγράμματος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2015, η διαδικασία ένταξης στα προγράμμα πραγματοποιείται μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ.Α, ως εξής:
Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στον Δήμο μόνιμης διαμονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμη διαμονή, αρμόδιος καθίσταται ο Δήμος που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας.

Μέσα σε 30 μέρες από την υποβολή της αίτησης, ο Δήμος ενημερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχειών ή δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδεται διοικητικής πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήματος από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Η διαδικασία υποβολής αιτήματος για την ένταξη στα προγράμματα ολοκληρώνεται με την υποβολής σχετικής αίτησης στα ΚΕΠΑ βάσει ειδικού σημειώματος παραπομπής.
Η προνοιακή παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήμο.

Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προγράμματα ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης  Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕΠΑ.
Παράταση

Από την 1η Οκτωβρίου 2015, η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:
Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης διακόπτεται αυτοδικαίως από την επομένη της ημερομηνίας  λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.

Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιοί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος  χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.

Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράστασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, η καταβολή της παροχής ξεκινά από την αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ” εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας διενεργούν τακτικούς ή εκτάκτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλομένων οικονομικών ενισχύσεων.
Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι υπηρεσίες θα προβαίνουν σε αναζήτηση αυτών.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube